AGE MANAGEMENT

Koncepční personální strategie a dotační zdroj Operačního programu Zaměstnanost

Trápí vás vysoká fluktuace zaměstnanců a nedostatek kvalitní pracovní síly na trhu práce?
Máme pro vás řešení. Zaveďte do vaší organizace AGE MANAGEMENT!


AGE MANAGEMENT je koncepční personální strategie, která zohledňuje všechny věkové kategorie zaměstnanců a jejich specifické potřeby na pracovišti. Efektivně využívá potenciálu zaměstnanců dané věkové kategorie, podporuje jejich produktivitu práce a předávání know-how ve firmě.
Pečuje o zaměstnance. Stmeluje pracovní týmy napříč generacemi. Přizpůsobuje práci, pozice a strukturu pozic potřebám zaměstnanců s ohledem na měnící se věk zaměstnance i na měnící se technologie výroby a služeb.


Přínosy Age managementu:
- Motivovaní a spokojení zaměstnanci
- Zvýšení produktivity práce
- Snížení fluktuace a nákladů
- Posílení dobrého jména firmy


Jak zavést Age management ve vaší firmě?
Využijte dotačních možností v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva 79: Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu


Co lze z dotace financovat?
- Age management audit
- Rozvoj personálních strategií
- Vzdělávání zaměstnanců
- Poradenství
- Cestovné, ubytování a úhradu mezd vzdělávaných zaměstnanců
- Nájem učeben
- Režijní náklady


Výše dotace:
- Obchodní společnosti – financování v rámci de-minimis a 15 % spolufinancování
- Státní podniky – financování v rámci de-minimis a 15 % spolufinancování
- Nestání neziskové organizace – financování v rámci de-minimis a 0% spolufinancování

Min. výše projektu 750 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
Termín odevzdání projektu: 29. 3. 2018
Maximální délka projektu 36 měsíců, nejpozději do 31. 12. 2021

Nabízíme:
- Profesionální zpracování projektu včetně povinné přílohy age auditu certifikovanými auditory
- Nastavení obsahu projektu dle vašich požadavků

Kontakt - informace a konzultace:
Bc. Vendula Janská, 773 300 086, janska@marlin.eu

„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II “ (POVEZ II)

Od 1. 11. 2017 je znovu otevřen příjem žádostí projektu (III. výzva).

Spojte se s námi a získejte prostředky na vzdělávání zaměstnanců.


Projekt umožňuje:

• refundace mzdových nákladů zaměstnanců zařazených do vzdělávací aktivity (až 33.000 Kč/zaměstnanec/měsíc),
• refundace až 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu.

Nabízíme:

• zpracování žádostí na klíč,
• poradenství,
• analýzu vzdělávací potřeb,
• tvorbu žádostí,
• výběr vhodných vzdělávacích aktivit s ohledem na čerpání,
• realizaci vzdělávacích aktivit.

Projekt POVEZ II bude realizován v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 8. 2020.

Pokud potřebujete získat potřebné informace, pomoc s žádostí, cenovou nabídkou, popřípadě kalkulaci nákladů požadovaných vzdělávacích aktivit, kontaktujte nás:
 

Zlínský a Jihomoravský kraj:
 
Ing. Marcela Kubíčková, tel: 776 165 937, email:kubickova@marlin.eu


Pardubický kraj:

Mgr. Martina Kaletová, tel. 773 300 078, email: kaletova@marlin.eu nebo na kontaktních adresách našich poboček.


Nová šance po odchodu z vězení

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009212

Realizace projektu: od 10/2018 do 09/2020

 

Projekt je určen pro:

- osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve vězeňském systému ČR mimo hl. město Prahu

- osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody (max. 6 měsíců po ukončení trestu v den nástupu do projektu)


Hlavní cíl projektu: cílem je aktivizace vězňů před propuštěním z věznice a motivace k reintegraci těchto osob na trh práce po jejich prouštění. Klíčové aktivity ve svém komplexním  pojetí připravují vězně vystoupit z institucionalizovaného prostředí, aktivním přístupem je připravují na převzetí odpovědnosti za svůj život, připraví je na trh práce.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Age management ve společnosti MARLIN, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009541

Realizace projektu: od 11/2017 do 10/2020

 

Projekt je zaměřen na vytvoření a implementaci strategie age managementu, který vyplývá z auditu age managementu společnosti MARLIN, s.r.o. Společnost má interního certifikovaného auditora age managementu, který od listopadu 2017 provedl důkladný audit personálních strategií společnosti, zpracoval dotazníkové šetření mezi zaměstnanci společnosti MARLIN, s.r.o. Klíčové aktivity a postupy projektu reflektují výsledky, cíle a doporučení auditu. Audit je přílohou projektu.

Pro koho je projekt určen:

- zaměstnanci společnosti MARLIN, s.r.o.

Místo realizace:

- Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Zlínský kraj

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Poradenská gender centra

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003295
Realizace projektu: od 12/2016 do 11/2018

CÍLE PROJEKTU BYLY SPLNĚNY A PROJEKT BYL UKONČEN 

Projekt byl určen:

-   rodičům s dětmi do 15 let věku (bez nutnosti evidence na ÚP)
-   uchazečkám o zaměstnání, které jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců
-   ženám ve věku nad 55 let

V rámci projektu bylo podpořeno celkem 99 osob z cílových skupin ze Zlínského a Jihomoravského kraje.

Účastníci absolvovali:

•    Koučing a mentoring, Motivační poradenství
•    Finanční a právní gramotnost
•    Profesní a kariérové poradenství
•    Bilanční diagnostika


•    Vzdělávací kurzy:
- Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách + certifikát ECC
- Asistentka/sekretářka
- Florista/ka
- Účetnictví

82 účastníků projektu získalo kvalifikaci, tedy úspěšně absolvovalo jeden z výše uvedených kurzů.


    Zprostředkování zaměstnání
V rámci projektu bylo za podpory mzdových příspěvků zaměstnáno 14 účastníků projektu.


Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce a rodičů s dětmi

 

Registrační číslo projektu: CZ.3.1.51/0.0/0.0/15_061/0003294
Realizace projektu od 11/2016 do 10/2018

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

 

Projekt byl určen osobám, které pečují o děti do 15 let věku a ženám ohroženým na trhu práce. V rámci projektu jsme se zavázali, že podpoříme celkem 50 osob z těchto cílových skupin.
Do projektu se zapojilo 52 klientek, v rámci 6 skupin. Realizace aktivit projektu probíhala na území Pardubického a Olomouckého kraje:
- 1. skupina Pardubice (10 účastníků, od 7.2.2017),
- 2. skupina Olomouc (10 účastníků, od 15.2.2017),
- 3. skupina Olomouc (5 účastníků, od 15.9.2017),
- 4. skupina Olomouc (6 účastníků, od 8.2.2018),
- 5. skupina Pardubice (14 účastníků, od 24.4.2018),
- 6. skupina Pardubice (7 účastníků, od 21.8.2018).
Klientky měly možnost využít přímé podpory formou úhrady jízdného v době, kdy se účastnily aktivit projektu.
Účastnice prošly aktivitami:
•  Motivační a psychologické poradenství - Základní vzdělávací blok – skupinové poradenství absolvovalo 51 klientek
- Dobrovolná část poradenství: Aktivitu finanční gramotnost absolvovalo celkem 40 osob, 
     aktivitu psychologické minimum absolvovalo 36 klientek
• Bilanční diagnostika- absolvovalo 10 klientek prvních dvou skupin, které potřebovaly rozklíčovat svůj osobností
     a pracovní potenciál
• Genderová rovnost jako klíč k rozvoji- Programem zaměřeným nejenom na slaďování rodinného života a pracovního prošlo 51 účastnic
• Koučování a vyhledávání zaměstnání- Každá klientka využila individuální práce s odborným asistentem, se kterým společně
     rozebrali osobní situaci, dosavadní zkušenosti, aj.
- Odborný asistent vytipovával pracovní uplatnění nezaměstnaným klientkám. Výsledky jeho práce: 17 klientek nastoupilo do zaměstnání, z nichž 9 pracovních míst s různou délkou realizace jsme zaměstnavatelům z 85 % hradili mzdovými příspěvky z projektu.
• Vzdělávání - rekvalifikace- 22 klientek získalo Osvědčení o absolvování v kvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách
- 16 klientek získalo Osvědčení o absolvování v kurzu Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky
- 11 klientek získalo Osvědčení o absolvování v kurzu Mzdové účetnictví (5 z nich úspěšně absolvovalo také kurz účetnictví a daňová evidence).
 
Celkovou realizaci projektu vnímáme jako úspěšnou.
Podpořené klientky hodnotily svoji účast v projektu velmi pozitivně.

 
 
• 51 klientů splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000
(plnění na 113,33%). 
• 44 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do dosažené hodnoty MI 62600 (plnění na 110,00 %).
„Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky“.

Technické obory pro nezaměstnané
Registrační číslo projektu: CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_040/0002310
Realizace projektu od 10/2016 do 09/2018


REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

Projekt byl určen osobám, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců, či/anebo ve věku 50 a více let a mají trvalé bydliště ve Zlínském kraji. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 40 osob těchto cílových skupin, v rámci 6 skupin. Realizace aktivit projektu probíhala na území Zlínského kraje:
 - 1. skupina Vsetín (10 účastníků, od 9.12.2016),
 - 2. skupina Uherské Hradiště (9 účastníků, od 21.7.2017),
 - 3. skupina Valašské Klobouky (7 účastníků, od 18.10.2017),
 - 4. skupina Zlín (5 účastníků, od 5.2.2018),
 - 5. skupina Vsetín (5 účastníků, od 1.3.2018),
 - 6. skupina Uherské Hradiště (4 účastníci, od 5.4.2018).
Klienti měli možnost využít přímé podpory formou úhrady jízdného v době, kdy se účastnili aktivit projektu.
Účastníci prošli aktivitami:
•    Odborné poradenství (skupinové poradenství a individuální poradenství)
     - obou aktivit využilo k absolvování všech 40 klientů
•    Bilanční diagnostika
     - absolvovalo 5 klientů, kteří potřebovali rozklíčovat svůj osobností a pracovní potenciál
•    Vzdělávací kurzy
     - 30 klientů úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače
     - 5 klientů z těchto 30ti dále absolvovali druhý kurz, a to profesní kvalifikaci: Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun)
•    Součástí aktivit bylo také zprostředkování zaměstnání
     - podařilo se nám nalézt zaměstnání 24 klientům, z nichž 15 pracovních míst s různou délkou realizace jsme zaměstnavatelům z 85 % hradili mzdovými příspěvky z projektu.
 
Celkovou realizaci projektu vnímáme jako velmi úspěšnou.
Podpoření klienti hodnotili svoji účast v projektu velmi pozitivně.

•     30 klientů splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000
(plnění na 120 %). 
•     30 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do dosažené hodnoty MI 62600 (plnění na 120 %).
„Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky“.


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím