„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II “ (POVEZ II)

Od 1. 11. 2017 je znovu otevřen příjem žádostí projektu (III. výzva).

Spojte se s námi a získejte prostředky na vzdělávání zaměstnanců.


Projekt umožňuje:

• refundace mzdových nákladů zaměstnanců zařazených do vzdělávací aktivity (až 33.000 Kč/zaměstnanec/měsíc),
• refundace až 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu.

Nabízíme:

• zpracování žádostí na klíč,
• poradenství,
• analýzu vzdělávací potřeb,
• tvorbu žádostí,
• výběr vhodných vzdělávacích aktivit s ohledem na čerpání,
• realizaci vzdělávacích aktivit.

Projekt POVEZ II bude realizován v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 8. 2020.

Pokud potřebujete získat potřebné informace, pomoc s žádostí, cenovou nabídkou, popřípadě kalkulaci nákladů požadovaných vzdělávacích aktivit, kontaktujte nás:
 

Zlínský a Jihomoravský kraj:
 
Ing. Marcela Kubíčková, tel: 776 165 937, email:kubickova@marlin.eu


Pardubický kraj:

Mgr. Martina Kaletová, tel. 773 300 078, email: kaletova@marlin.eu nebo na kontaktních adresách našich poboček.


STEM obory pro ženy

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011676

Realizace projektu: od 11/2019 do 04/2022

 

Projekt je zaměřen na podporu žen na pozicích v oblasti STEM oborů. Podpora je cílena několika směry:

1) přímé získávání kvalifikace žen v oborech STEM

2) obnova a aktualizace kvalifikace oboru STEM u žen, které v tomto oboru dlouhodobě nepracují

3) spolupráce a podpora organizací v oblasti zaměstnávání žen v oborech STEM, zavádění flexibilních pracovních úvazků v těchto oblastech

Pro koho je projekt určen:

- rodiče s dětmi mladšími 15 let

- ženy ohrožené na trhu práce

- zaměstnanci

Místo realizace:

- Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Zlínský kraj

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Age management ve společnosti MARLIN, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009541

Realizace projektu: od 11/2017 do 12/2020

 

Projekt je zaměřen na vytvoření a implementaci strategie age managementu, který vyplývá z auditu age managementu společnosti MARLIN, s.r.o. Společnost má interního certifikovaného auditora age managementu, který od listopadu 2017 provedl důkladný audit personálních strategií společnosti, zpracoval dotazníkové šetření mezi zaměstnanci společnosti MARLIN, s.r.o. Klíčové aktivity a postupy projektu reflektují výsledky, cíle a doporučení auditu. Audit je přílohou projektu.

Pro koho je projekt určen:

- zaměstnanci společnosti MARLIN, s.r.o.

Místo realizace:

- Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Zlínský kraj

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Pro snadnější návrat na trh práce

 

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012193

Realizace projektu 01/2020 do 10/2022

Projekt je zaměřen na poskytnutí komplexního programu podpory pro osoby s malými dětmi v Moravskoslezskm kraji. Účastníci absolvují motivační a kariérové poradenství, bilanční diagnostiku a vzdělávací kurzy.

Projekt je určen pro:

Osoby v evidenci ÚP jako uchazeči o zaměstnání pečující o děti do 15 let

Osoby neaktivní, které nejsou evidované na ÚP jako uchazeči o zaměstnání, nejsou zaměstnané a nepřipravují se na budoucí povolání (rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, které nemají povinnost být v evidenci ÚP, nebo jim stále trvá pracovní poměr, nebo jim pracovní smlouva zanikne po dobu MD/RD)

Podmínkou účasti v projektu je trvalé bydliště na území Moravskoslezského kraje.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Podnikové vzdělávání MARLIN

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012512

Realizace projektu: od 09/2020 do 08/2022

 

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců MARLIN, s.r.o.

 

Pro koho je projekt určen:

- zaměstnanci společnosti MARLIN, s.r.o.

 

Místo realizace:

- Pardubický kraj; Zlínský kraj

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Poradenská gender centra

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003295
Realizace projektu: od 12/2016 do 11/2018

CÍLE PROJEKTU BYLY SPLNĚNY A PROJEKT BYL UKONČEN 

Projekt byl určen:

-   rodičům s dětmi do 15 let věku (bez nutnosti evidence na ÚP)
-   uchazečkám o zaměstnání, které jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců
-   ženám ve věku nad 55 let

V rámci projektu bylo podpořeno celkem 99 osob z cílových skupin ze Zlínského a Jihomoravského kraje.

Účastníci absolvovali:

•    Koučing a mentoring, Motivační poradenství
•    Finanční a právní gramotnost
•    Profesní a kariérové poradenství
•    Bilanční diagnostika


•    Vzdělávací kurzy:
- Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách + certifikát ECC
- Asistentka/sekretářka
- Florista/ka
- Účetnictví

82 účastníků projektu získalo kvalifikaci, tedy úspěšně absolvovalo jeden z výše uvedených kurzů.


    Zprostředkování zaměstnání
V rámci projektu bylo za podpory mzdových příspěvků zaměstnáno 14 účastníků projektu.


Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

NOVÁ ŠANCE

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009212

Realizace projektu: od 10/2018 do 09/2020      

PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 

 Hlavní cíl projektu: cílem je aktivizace a motivace k reintegraci klientů na trh práce. Klíčové aktivity ve svém komplexním pojetí připravují klienty aktivním přístupem na převzetí odpovědnosti za svůj život, připraví je na trh práce.

 Cílová skupina: osoby v nebo po výkonu trestu

 Aktivity projektu: Motivačně aktivizační přednášky - Skupinový poradenský blok - Individuální poradenství - koučing - JOB CLUB Návrat - Základy kompetencí klientů - Rekvalifikační kurzy - Podpůrné kurzy a Bilanční diagnostika - Vyhledávání zaměstnání po výkonu trestu a umísťování klientů - Mentoring

 Místo realizace: celá ČR mimo hl. město Prahu

 Do projektu se zapojilo 51 klientů v 5 skupinách.

 Splnění monitorovacích indikátorů:

44 klientů splnilo tvz. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000

31 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do MI 62600

(rekvalifikační kurzy: Obsluha VZV, Svařování, Obsluha motorové pily, Obsluha křovinořezu)

8 klientů bylo zaměstnáno za podpory mzdových příspěvků

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce a rodičů s dětmi

 

Registrační číslo projektu: CZ.3.1.51/0.0/0.0/15_061/0003294
Realizace projektu od 11/2016 do 10/2018

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

 

Projekt byl určen osobám, které pečují o děti do 15 let věku a ženám ohroženým na trhu práce. V rámci projektu jsme se zavázali, že podpoříme celkem 50 osob z těchto cílových skupin.
Do projektu se zapojilo 52 klientek, v rámci 6 skupin. Realizace aktivit projektu probíhala na území Pardubického a Olomouckého kraje:
- 1. skupina Pardubice (10 účastníků, od 7.2.2017),
- 2. skupina Olomouc (10 účastníků, od 15.2.2017),
- 3. skupina Olomouc (5 účastníků, od 15.9.2017),
- 4. skupina Olomouc (6 účastníků, od 8.2.2018),
- 5. skupina Pardubice (14 účastníků, od 24.4.2018),
- 6. skupina Pardubice (7 účastníků, od 21.8.2018).
Klientky měly možnost využít přímé podpory formou úhrady jízdného v době, kdy se účastnily aktivit projektu.
Účastnice prošly aktivitami:
•  Motivační a psychologické poradenství - Základní vzdělávací blok – skupinové poradenství absolvovalo 51 klientek
- Dobrovolná část poradenství: Aktivitu finanční gramotnost absolvovalo celkem 40 osob, 
     aktivitu psychologické minimum absolvovalo 36 klientek
• Bilanční diagnostika- absolvovalo 10 klientek prvních dvou skupin, které potřebovaly rozklíčovat svůj osobností
     a pracovní potenciál
• Genderová rovnost jako klíč k rozvoji- Programem zaměřeným nejenom na slaďování rodinného života a pracovního prošlo 51 účastnic
• Koučování a vyhledávání zaměstnání- Každá klientka využila individuální práce s odborným asistentem, se kterým společně
     rozebrali osobní situaci, dosavadní zkušenosti, aj.
- Odborný asistent vytipovával pracovní uplatnění nezaměstnaným klientkám. Výsledky jeho práce: 17 klientek nastoupilo do zaměstnání, z nichž 9 pracovních míst s různou délkou realizace jsme zaměstnavatelům z 85 % hradili mzdovými příspěvky z projektu.
• Vzdělávání - rekvalifikace- 22 klientek získalo Osvědčení o absolvování v kvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách
- 16 klientek získalo Osvědčení o absolvování v kurzu Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky
- 11 klientek získalo Osvědčení o absolvování v kurzu Mzdové účetnictví (5 z nich úspěšně absolvovalo také kurz účetnictví a daňová evidence).
 
Celkovou realizaci projektu vnímáme jako úspěšnou.
Podpořené klientky hodnotily svoji účast v projektu velmi pozitivně.

 
 
• 51 klientů splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000
(plnění na 113,33%). 
• 44 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do dosažené hodnoty MI 62600 (plnění na 110,00 %).
„Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky“.

Technické obory pro nezaměstnané
Registrační číslo projektu: CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_040/0002310
Realizace projektu od 10/2016 do 09/2018


REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

Projekt byl určen osobám, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců, či/anebo ve věku 50 a více let a mají trvalé bydliště ve Zlínském kraji. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 40 osob těchto cílových skupin, v rámci 6 skupin. Realizace aktivit projektu probíhala na území Zlínského kraje:
 - 1. skupina Vsetín (10 účastníků, od 9.12.2016),
 - 2. skupina Uherské Hradiště (9 účastníků, od 21.7.2017),
 - 3. skupina Valašské Klobouky (7 účastníků, od 18.10.2017),
 - 4. skupina Zlín (5 účastníků, od 5.2.2018),
 - 5. skupina Vsetín (5 účastníků, od 1.3.2018),
 - 6. skupina Uherské Hradiště (4 účastníci, od 5.4.2018).
Klienti měli možnost využít přímé podpory formou úhrady jízdného v době, kdy se účastnili aktivit projektu.
Účastníci prošli aktivitami:
•    Odborné poradenství (skupinové poradenství a individuální poradenství)
     - obou aktivit využilo k absolvování všech 40 klientů
•    Bilanční diagnostika
     - absolvovalo 5 klientů, kteří potřebovali rozklíčovat svůj osobností a pracovní potenciál
•    Vzdělávací kurzy
     - 30 klientů úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače
     - 5 klientů z těchto 30ti dále absolvovali druhý kurz, a to profesní kvalifikaci: Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun)
•    Součástí aktivit bylo také zprostředkování zaměstnání
     - podařilo se nám nalézt zaměstnání 24 klientům, z nichž 15 pracovních míst s různou délkou realizace jsme zaměstnavatelům z 85 % hradili mzdovými příspěvky z projektu.
 
Celkovou realizaci projektu vnímáme jako velmi úspěšnou.
Podpoření klienti hodnotili svoji účast v projektu velmi pozitivně.

•     30 klientů splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000
(plnění na 120 %). 
•     30 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do dosažené hodnoty MI 62600 (plnění na 120 %).
„Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky“.


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím