„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II “ (POVEZ II)

Od 1. 11. 2017 je znovu otevřen příjem žádostí projektu (III. výzva).

Spojte se s námi a získejte prostředky na vzdělávání zaměstnanců.


Projekt umožňuje:

• refundace mzdových nákladů zaměstnanců zařazených do vzdělávací aktivity (až 33.000 Kč/zaměstnanec/měsíc),
• refundace až 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu.

Nabízíme:

• zpracování žádostí na klíč,
• poradenství,
• analýzu vzdělávací potřeb,
• tvorbu žádostí,
• výběr vhodných vzdělávacích aktivit s ohledem na čerpání,
• realizaci vzdělávacích aktivit.

Projekt POVEZ II bude realizován do 31. 12. 2023.

Pokud potřebujete získat potřebné informace, pomoc s žádostí, cenovou nabídkou, popřípadě kalkulaci nákladů požadovaných vzdělávacích aktivit, kontaktujte nás:

Mgr. Martina Kaletová, tel. 773 300 078, email: kaletova@marlin.eu nebo na kontaktních adresách našich poboček.


STEM obory pro ženy

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011676

Realizace projektu: od 11/2019 do 04/2022

 

REALIZACE PROJEKTU ÚSPĚŠNĚ UKONČENA

 

Projekt byl zaměřen na podporu žen na pozicích v oblasti STEM oborů a byl určen pro:

- rodiče s dětmi mladšími 15 let

- ženy ohrožené na trhu práce

- zaměstnance

 V rámci projektu bylo podpořeno 240 osob z cílových skupin Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje.

 Účastnice absolvovaly:

- individuální poradenství, koučing

- akreditované vzdělávání ve STEM oborech (Pracovník grafického studia, Tvorba www stránek, Obsluha VZV)

- neakreditované vzdělávání ve STEM oborech (MS Teams, Online kancelář v Cloudu, Programování www aplikací)

- vyhledávání a zprostředkování zaměstnání, dotovaná místa

 

Z 240 klientek splnilo bagatelní podporu v 93 klientek.

Celkem 238 klientek kvalifikaci.

Osvědčení o rekvalifikaci:

Pracovník grafického studia: 55

Tvorba www stránek: 23

Obsluha VZV: 10

Potvrzení o absolvování vzdělávacího kurzu:

Online kancelář v cloudu: 114 osob

MS Teams: 6 osob

Programování webových aplikací: 30 osob

 

Zprostředkování zaměstnání:

- v rámci projektu bylo 9 osob zaměstnáno na dotované pracovní místo

 

Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Age management ve společnosti MARLIN, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009541

Realizace projektu: od 11/2017 do 12/2020

REALIZACE PROJEKTU ÚSPĚŠNĚ UKONČENA

Projekt je zaměřen na vytvoření a implementaci strategie age managementu, který vyplývá z auditu age managementu společnosti MARLIN, s.r.o. Společnost má interního certifikovaného auditora age managementu, který od listopadu 2017 provedl důkladný audit personálních strategií společnosti, zpracoval dotazníkové šetření mezi zaměstnanci společnosti MARLIN, s.r.o. Klíčové aktivity a postupy projektu reflektují výsledky, cíle a doporučení auditu. Audit je přílohou projektu.

Pro koho je projekt určen:

- zaměstnanci společnosti MARLIN, s.r.o.

Místo realizace:

- Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Zlínský kraj

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Pro snadnější návrat na trh práce

 

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012193

Realizace projektu 01/2020 do 10/2022

REALIZACE PROJEKTU ÚSPĚŠNĚ UKONČENA

Projekt je zaměřen na poskytnutí komplexního programu podpory pro osoby s malými dětmi v Moravskoslezskm kraji. Účastníci absolvují motivační a kariérové poradenství, bilanční diagnostiku a vzdělávací kurzy.

Projekt je určen pro:

Osoby v evidenci ÚP jako uchazeči o zaměstnání pečující o děti do 15 let

Osoby neaktivní, které nejsou evidované na ÚP jako uchazeči o zaměstnání, nejsou zaměstnané a nepřipravují se na budoucí povolání (rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, které nemají povinnost být v evidenci ÚP, nebo jim stále trvá pracovní poměr, nebo jim pracovní smlouva zanikne po dobu MD/RD)

Podmínkou účasti v projektu je trvalé bydliště na území Moravskoslezského kraje.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Podnikové vzdělávání MARLIN

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012512

Realizace projektu: od 09/2020 do 08/2022

REALIZACE PROJEKTU ÚSPĚŠNĚ UKONČENA

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců MARLIN, s.r.o.

 

Pro koho je projekt určen:

- zaměstnanci společnosti MARLIN, s.r.o.

 

Místo realizace:

- Pardubický kraj; Zlínský kraj

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Poradenská gender centra

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003295
Realizace projektu: od 12/2016 do 11/2018

CÍLE PROJEKTU BYLY SPLNĚNY A PROJEKT BYL UKONČEN 

Projekt byl určen:

-   rodičům s dětmi do 15 let věku (bez nutnosti evidence na ÚP)
-   uchazečkám o zaměstnání, které jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců
-   ženám ve věku nad 55 let

V rámci projektu bylo podpořeno celkem 99 osob z cílových skupin ze Zlínského a Jihomoravského kraje.

Účastníci absolvovali:

•    Koučing a mentoring, Motivační poradenství
•    Finanční a právní gramotnost
•    Profesní a kariérové poradenství
•    Bilanční diagnostika


•    Vzdělávací kurzy:
- Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách + certifikát ECC
- Asistentka/sekretářka
- Florista/ka
- Účetnictví

82 účastníků projektu získalo kvalifikaci, tedy úspěšně absolvovalo jeden z výše uvedených kurzů.


    Zprostředkování zaměstnání
V rámci projektu bylo za podpory mzdových příspěvků zaměstnáno 14 účastníků projektu.


Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

NOVÁ ŠANCE

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009212

Realizace projektu: od 10/2018 do 09/2020      

PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 

 Hlavní cíl projektu: cílem je aktivizace a motivace k reintegraci klientů na trh práce. Klíčové aktivity ve svém komplexním pojetí připravují klienty aktivním přístupem na převzetí odpovědnosti za svůj život, připraví je na trh práce.

 Cílová skupina: osoby v nebo po výkonu trestu

 Aktivity projektu: Motivačně aktivizační přednášky - Skupinový poradenský blok - Individuální poradenství - koučing - JOB CLUB Návrat - Základy kompetencí klientů - Rekvalifikační kurzy - Podpůrné kurzy a Bilanční diagnostika - Vyhledávání zaměstnání po výkonu trestu a umísťování klientů - Mentoring

 Místo realizace: celá ČR mimo hl. město Prahu

 Do projektu se zapojilo 51 klientů v 5 skupinách.

 Splnění monitorovacích indikátorů:

44 klientů splnilo tvz. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000

31 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do MI 62600

(rekvalifikační kurzy: Obsluha VZV, Svařování, Obsluha motorové pily, Obsluha křovinořezu)

8 klientů bylo zaměstnáno za podpory mzdových příspěvků

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce a rodičů s dětmi

 

Registrační číslo projektu: CZ.3.1.51/0.0/0.0/15_061/0003294
Realizace projektu od 11/2016 do 10/2018

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

 

Projekt byl určen osobám, které pečují o děti do 15 let věku a ženám ohroženým na trhu práce. V rámci projektu jsme se zavázali, že podpoříme celkem 50 osob z těchto cílových skupin.
Do projektu se zapojilo 52 klientek, v rámci 6 skupin. Realizace aktivit projektu probíhala na území Pardubického a Olomouckého kraje:
- 1. skupina Pardubice (10 účastníků, od 7.2.2017),
- 2. skupina Olomouc (10 účastníků, od 15.2.2017),
- 3. skupina Olomouc (5 účastníků, od 15.9.2017),
- 4. skupina Olomouc (6 účastníků, od 8.2.2018),
- 5. skupina Pardubice (14 účastníků, od 24.4.2018),
- 6. skupina Pardubice (7 účastníků, od 21.8.2018).
Klientky měly možnost využít přímé podpory formou úhrady jízdného v době, kdy se účastnily aktivit projektu.
Účastnice prošly aktivitami:
•  Motivační a psychologické poradenství - Základní vzdělávací blok – skupinové poradenství absolvovalo 51 klientek
- Dobrovolná část poradenství: Aktivitu finanční gramotnost absolvovalo celkem 40 osob, 
     aktivitu psychologické minimum absolvovalo 36 klientek
• Bilanční diagnostika- absolvovalo 10 klientek prvních dvou skupin, které potřebovaly rozklíčovat svůj osobností
     a pracovní potenciál
• Genderová rovnost jako klíč k rozvoji- Programem zaměřeným nejenom na slaďování rodinného života a pracovního prošlo 51 účastnic
• Koučování a vyhledávání zaměstnání- Každá klientka využila individuální práce s odborným asistentem, se kterým společně
     rozebrali osobní situaci, dosavadní zkušenosti, aj.
- Odborný asistent vytipovával pracovní uplatnění nezaměstnaným klientkám. Výsledky jeho práce: 17 klientek nastoupilo do zaměstnání, z nichž 9 pracovních míst s různou délkou realizace jsme zaměstnavatelům z 85 % hradili mzdovými příspěvky z projektu.
• Vzdělávání - rekvalifikace- 22 klientek získalo Osvědčení o absolvování v kvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách
- 16 klientek získalo Osvědčení o absolvování v kurzu Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky
- 11 klientek získalo Osvědčení o absolvování v kurzu Mzdové účetnictví (5 z nich úspěšně absolvovalo také kurz účetnictví a daňová evidence).
 
Celkovou realizaci projektu vnímáme jako úspěšnou.
Podpořené klientky hodnotily svoji účast v projektu velmi pozitivně.

 
 
• 51 klientů splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000
(plnění na 113,33%). 
• 44 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do dosažené hodnoty MI 62600 (plnění na 110,00 %).
„Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky“.

Technické obory pro nezaměstnané
Registrační číslo projektu: CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_040/0002310
Realizace projektu od 10/2016 do 09/2018


REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

Projekt byl určen osobám, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců, či/anebo ve věku 50 a více let a mají trvalé bydliště ve Zlínském kraji. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 40 osob těchto cílových skupin, v rámci 6 skupin. Realizace aktivit projektu probíhala na území Zlínského kraje:
 - 1. skupina Vsetín (10 účastníků, od 9.12.2016),
 - 2. skupina Uherské Hradiště (9 účastníků, od 21.7.2017),
 - 3. skupina Valašské Klobouky (7 účastníků, od 18.10.2017),
 - 4. skupina Zlín (5 účastníků, od 5.2.2018),
 - 5. skupina Vsetín (5 účastníků, od 1.3.2018),
 - 6. skupina Uherské Hradiště (4 účastníci, od 5.4.2018).
Klienti měli možnost využít přímé podpory formou úhrady jízdného v době, kdy se účastnili aktivit projektu.
Účastníci prošli aktivitami:
•    Odborné poradenství (skupinové poradenství a individuální poradenství)
     - obou aktivit využilo k absolvování všech 40 klientů
•    Bilanční diagnostika
     - absolvovalo 5 klientů, kteří potřebovali rozklíčovat svůj osobností a pracovní potenciál
•    Vzdělávací kurzy
     - 30 klientů úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače
     - 5 klientů z těchto 30ti dále absolvovali druhý kurz, a to profesní kvalifikaci: Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun)
•    Součástí aktivit bylo také zprostředkování zaměstnání
     - podařilo se nám nalézt zaměstnání 24 klientům, z nichž 15 pracovních míst s různou délkou realizace jsme zaměstnavatelům z 85 % hradili mzdovými příspěvky z projektu.
 
Celkovou realizaci projektu vnímáme jako velmi úspěšnou.
Podpoření klienti hodnotili svoji účast v projektu velmi pozitivně.

•     30 klientů splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000
(plnění na 120 %). 
•     30 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do dosažené hodnoty MI 62600 (plnění na 120 %).
„Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky“.


cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.