Listina LS

 

Obchodní společnost MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, DIČ CZ60733306 (plátce daně z přidané hodnoty), zapsaná ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611

(dále též jen „poskytovatel“ nebo „MARLIN, s.r.o.“ nebo „Společnost“)

 

Verze 001/2016

 

Příloha Smlouvy o Kurzu nazvaná „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem – verze 001/2016“ (dále jen „Listina LS“ nebo „Listina“)

 

Obsah

 

Oddíl I. - Obecná ustanovení 1

Oddíl II. - Ustanovení o závazcích ze Smlouvy uzavírané se spotřebitelem 2

Oddíl III. - Ustanovení o smlouvách uzavíraných distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory 3

Oddíl IV. -  Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy  6

Oddíl V. - Ustanovení společná a závěrečná 7

 

 

Oddíl I.
Obecná ustanovení

1.       Veškeré pojmy a zkratky uváděné v této listině je nutno vykládat stejně, jak jsou tyto vykládány v Obchodních podmínkách vydaných poskytovatelem dne 31.12.2016, verze – 001/2016 (dále jen „OP“) vyhotovených v textové podobě ve smyslu § 1819 OZ, které jsou v této podobě uveřejněny na Webu (jsou tedy přístupné způsobem umožňující dálkový přístup) v nich určeném a specifikovaném. Tyto OP jsou v písemné tištěné formě uveřejněny a přístupné v sídle poskytovatele a ve všech jeho provozovnách.

2.       Strany (tj. poskytovatel a objednatel) sjednávají, že v případě, kdy objednatelem Smlouvy o Kurzu (dále jen „Smlouva“) je spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku (viz. § 419 občanského zákoníku), pak pro tuto Smlouvu (a na závazky z ní vzniklé) platí – v příslušném níže uvedeném rozsahu -  příslušná ustanovení této Listiny a příslušná ustanovení Dílu 4. Hlavy I. Části čtvrté občanského zákoníku.

3.       Pokud se v této Listině používá pojem „Smlouva“, má se tím na mysli jak smlouva samotná (uzavřená v tištěné formě nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku) tak i OP, které jsou její součástí a tato Listina (pokud je součástí Smlouvy, tj. pokud je objednatelem dle Smlouvy spotřebitel).

4.       Smlouva je smlouvou uzavřenou adhezním způsobem, a proto pro Smlouvu platí § 1798 až 1801 občanského zákoníku, kdy problematika adhezní smlouvy je plně řešena v Čl. XI. odst.6 OP, což obě strany shodně potvrzují.

5.       Oddíl IV. této přílohy upravuje vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

6.       Pokud se v této Listině používají výrazy jako „strany sjednávají“, „ujednává se“, „strany se dohodly“, „sjednává se“ a jiné obdobné výrazy vyjadřující a deklarující dohody a souhlasná ujednání stran, pak objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že k těmto dohodám a souhlasným jednáním stran došlo. 

 

Oddíl II.
Ustanovení o závazcích ze Smlouvy uzavírané se spotřebitelem

1.       Objednatel uzavřením Smlouvy výslovně potvrzuje, že veškerá sdělení vůči němu učinil poskytovatel jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém je smlouva uzavírána (český jazyk). V průběhu realizace a plnění smlouvy je poskytovatel povinen činit veškerá sdělení vůči objednateli jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém je tato smlouva uzavírána.

2.       Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že poskytovatel mu písemně sdělil v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy:

a)      svoji totožnost, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty,

b)      označení služby (Kurzu) a popis jejich hlavních vlastností,

c)       cenu služby (Kurzu), a způsob jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků,

d)      způsob platby a způsob plnění (včetně provádění služby - Kurzu),

e)      náklady na provedení služby, kdy v této souvislosti poskytovatel účastníkovi zaručil, že mimo ceny služby (včetně daně z přidané hodnoty) nebude poskytovatel účastníkovi účtovat žádné další náklady v souvislosti s prováděním (dodáním) služby (Kurzu),

f)        údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

g)      údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku,

h)      údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,

i)        údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou poskytovateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že mu mohly být známy,

kdy všechny tyto údaje a skutečnosti byly objednateli poskytovatelem sděleny ve stejném rozsahu a totožném obsahu, jak jsou tyto uvedeny v jednotlivých příslušných ustanoveních Smlouvy. Smlouva tedy obsahuje i údaje, které sdělil poskytovatel objednateli před jejím uzavřením. Smlouva je v souladu s údaji, které byly poskytovatelem objednateli sděleny před jejím uzavřením.

3.       Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že byl před uzavřením Smlouvy seznámen poskytovatelem se všemi podmínkami, za kterých je objednatel povinen k plnění dle této Smlouvy.

4.       Strany (tj. poskytovatel a objednatel) potvrzují, že Smlouva byla uzavřena:

a)      v prostoru obvyklém pro poskytovatelovo podnikání, nebo

b)      mimo prostor obvyklý pro poskytovatelovo podnikání,

a to v místě, jak uvedeno v jiných ustanoveních smlouvy.

5.       Cena Kurzu dle Smlouvy není placena tak, jak presumováno ve větě prvé § 1816 odst.1 OZ. Platí, že poskytovatel nesmí po objednateli požadovat další platbu, než kterou je objednatel povinen uhradit na základě Smlouvy (hlavního smluvního závazku), pokud objednatel nedá k této další platbě výslovný souhlas.

6.       Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že Smlouva dle jeho názoru nemá žádná zakázaná ujednání ve smyslu § 1813 a § 1814 OZ

7.       Lze – li obsah Smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro objednatele nejpříznivější.

8.       Objednatel potvrzuje, že mu poskytovatel bezprostředně po uzavření smlouvy vydal jedno její tištěné vyhotovení (pokud Smlouva byla uzavírána v tištěné podobě v sídle poskytovatele nebo na jeho pobočkách nebo přímo v místě provádění Kurzu) nebo vyhotovení v textové podobě.

 

Oddíl III.
Ustanovení o smlouvách uzavíraných distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

1.       Tento oddíl této listiny platí a užije se jen tehdy, pokud je Smlouva uzavírána:

a)      distančním způsobem (tj. za použití prostředků komunikace na dálku), nebo

b)      mimo obchodní prostory poskytovatele (tj. mimo prostory obvyklé pro poskytovatelovo podnikání, kdy za takové prostory se považují i ty, které jsou uvedeny v § 1828 odst. 2 OZ),

2.       Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že poskytovatel mu písemně sdělil v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy:

a)      údaj o tom, že poskytovatel po objednateli nepožaduje a nebude požadovat zaplatit žádnou zálohu nebo obdobnou platbu, pokud v jiných ustanoveních Smlouvy není výslovně sjednáno jinak,

b)      údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání a poskytování služby, kdy v této souvislosti je objednateli známo, že je zejména povinen nad rámec ceny služby (bez daně z přidané hodnoty) zaplatit poskytovateli i příslušnou daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, pokud tak stanoví zákon

c)       údaje o právu na odstoupení od Smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od Smlouvy (jehož náležitosti stanoví nařízení vlády č.363/2013 Sb.), přičemž tento formulář je též součástí této Listiny,

d)      údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od této Smlouvy (jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo),

e)      údaje o tom, v jakých případech objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy, a za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

f)        údaj o tom, že objednatel nemůže od Smlouvy odstoupit dle odst.9 tohoto oddílu této přílohy a dle příslušných ustanovení OZ, pokud součástí plnění poskytovatele je i dodání digitálního obsahu (bez jeho dodání na hmotném nosiči) a pokud s výslovným souhlasem objednatele byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

g)      údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností objednatele včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru,

h)      údaj o tom, že náklady na prostředky komunikace na dálku (při uzavírání smlouvy) se nijak neliší od základní sazby,

kdy všechny tyto údaje a skutečnosti byly objednateli poskytovatelem sděleny ve stejném rozsahu a totožném obsahu, jak jsou tyto uvedeny v jednotlivých příslušných ustanoveních Smlouvy. Smlouva tedy obsahuje i údaje, které sdělil poskytovatel objednateli před jejím uzavřením. Smlouva je v souladu s údaji, které byly poskytovatelem objednateli sděleny před jejím uzavřením.

7.       V Případě, kdy ve Smlouvě je jako datum zahájení poskytování služby (zahájení Kurzu) uveden den, který spadá do lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v  odst.9 tohoto oddílu této Listiny, pak platí následující: Objednatel tímto výslovně žádá poskytovatele, aby poskytovatel začal  s plněním své povinnosti  (tj. s poskytováním služby – prováděním Kurzu) dle Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené  v odst. 9 tohoto oddílu této Listiny, kdy objednatel požaduje, aby poskytovatel  začal  s plněním své povinnosti (s poskytováním služby) dle  smlouvy v termínu uvedeném ve Smlouvě. Vzhledem k žádosti objednatele uvedené v tomto odstavci shora, strany sjednávají, že poskytovatel začne s plněním smlouvy (tj. s poskytováním služeb – zahájením Kurzu) ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (tedy již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle odst.9 tohoto oddílu této Listiny).

8.       Pro Smlouvu platí (vzhledem k odst.7 tohoto článku této Listiny) následující: odstoupí-li objednatel od této smlouvy v době, kdy poskytovatel s plněním dle této smlouvy na základě výslovné žádosti objednatele (viz. shora) začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle v odst.9 tohoto oddílu této Listiny), uhradí objednatel poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Objednatel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že to, co uvedeno v tomto odstavci shora, mu poskytovatel sdělil již před uzavřením této smlouvy.

9.       Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy (a to i bez uvedení důvodů) ve lhůtě čtrnácti dnů počítaných ode dne uzavření Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce musí objednatel o svém odstoupení od smlouvy informovat poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Sjednává se však, že poskytovatel neumožňuje objednateli odstoupit od této smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeného na internetových stránkách poskytovatele. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, jak uvedena v tomto odstavci shora. Pokud objednatel odstoupí  od  smlouvy, není poskytovateli ničeho povinen, vyjma  případů, pokud  je  výše stanoveno jinak. S odstoupením od smlouvy dle tohoto odstavce nelze spojit postih.

10.   Ustanovení odst.9 tohoto oddílu této Listiny neplatí – a objednatel tedy nemůže odstoupit od smlouvy -  v případě uvedeném pod písm. f) odst.2 tohoto oddílu této Listiny, v případě uvedeném v bodě 2.2. oddílu IV. této Listiny a v případech stanovených v § 1837 OZ. Ustanovení odst.9 tohoto oddílu této Listiny dále neplatí pro případy, kdy je od této smlouvy odstupováno na základě jiných ustanovení, než ustanovení odst.9 tohoto oddílu této přílohy a § 1829 a následujících OZ (v souvislosti s § 1818 OZ).

11.   Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že poskytovatel mu v písemné formě předal a poskytl v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy:

a)      vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy (s náležitostmi stanovenými nařízením vlády č.363/2013 Sb.), a

b)      vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (s náležitostmi stanovenými nařízením vlády č.363/2013 Sb.).

12.   Objednatel prohlašuje, že poskytovatel je oprávněn ve smyslu § 1839 občanského zákoníku touto Listinou prokázat, že sdělil objednateli údaje dle Pododdílu 1 Oddílu 2 Dílu 4 Hlavy I. Části čtvrté občanského zákoníku.

13.   Objednatel je oprávněn se obrátit se svou stížností (na plnění této smlouvy poskytovatelem) na statutární orgán poskytovatele, který je povinen o stížnosti objednatele rozhodnout do 30-ti dnů ode dne, kdy stížnost objednatele byla doručena poskytovateli. Tím nejsou dotčena práva objednatele se obrátit se svou stížností na plnění této smlouvy poskytovatelem k České obchodní inspekci v souladu se zvláštními právními předpisy a/nebo/anebo se obrátit se svými nároky k soudu, jehož pravomoc a příslušnost je dána příslušnými ustanoveními Občanského soudního řádu, a/nebo/anebo se obrátit se svými nároky k jinému příslušnému orgánu. Objednatel však nemá právo na mimosoudní řešení sporu z této smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, když poskytovatel tuto smlouvu uzavírá jako veřejný poskytovatel dalšího vzdělávání.

14.   Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pak se smlouva uzavírá jen s využitím elektronické pošty nebo obdobným způsobem umožňujícím samostatné spojení a uložení dat. Před podáním objednávky (přijetí nabídky) se umožňuje objednateli zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky (přijetí nabídky) vložil.

 

Oddíl IV.
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento Oddíl této Listiny platí jen pro odstoupení od smlouvy objednatelem dle Oddílu III. této Listiny a § 1829 a následujících OZ (v souvislosti s § 1818 OZ). Tento oddíl této Listiny obsahuje: v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dle nařízení vlády č.363/2013 Sb. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pro případy odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle § 1829 a násl. občanského zákoníku v případě, kdy Smlouva má být uzavírána nebo je uzavírána mimo prostor obvyklý pro podnikání poskytovatele nebo pokud je Smlouva uzavírána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (distančním způsobem).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

a)      Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1.       Právo odstoupit od smlouvy

1.1.    Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud pro jednotlivé případy není níže uvedeno jinak.

1.2.    Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, pokud pro jednotlivé případy není níže uvedeno jinak.

1.3.    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, e-mail: info@marlin.eu formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší webové stránce (www. marlin.eu) však nemůžete elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení.

1.4.    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy:  

2.1.    Pokud odstoupíte od této smlouvy, nejste nám ničeho povinen, vyjma případů, pokud je níže stanoveno jinak.

2.2.    Před uzavřením smlouvy Vám tímto sdělujeme, že pokud jste požádal(a) či požádáte, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy a pokud již služba bude námi provedena (tj. dokončena) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemůžete od smlouvy odstoupit (tj. Vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká).

2.3.    Pokud jste požádal(a) či požádáte, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

b)      Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

-       Adresát: MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště,

IČ 60733306

-       Oznamuji /oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od Smlouvy o Kurzu č. ………………...
        uzavřené dne …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….

-       Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: …..…………..…………..…………..…………..…………..…………

-       Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………………………………………………………………

-       Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

-       Datum

Oddíl V.
Ustanovení společná a závěrečná

 

1.       Konstatuje se, že veškeré údaje dle § 1811 odst.2 OZ a dle § 1820 odst.1 OZ (tj. údaje dle Oddílu II. odst.2 této listiny dle Oddílu III. odst.2 této Listiny) byly již před uzavřením Smlouvy /a stále jsou/ uveřejněny a publikovány na Webu, a to i v jeho částech, kterými jsou OP, tato Listina, vzor smlouvy.

2.       Tato Listina LS nabývá platnosti dne 1.1.2017

3.       Tato Listina je vyhotovena v textové podobě ve smyslu § 1819 OZ a je v této podobě uveřejněna na Web (je tedy přístupná způsobem umožňující dálkový přístup). Tato Listina LS je v písemné tištěné formě uveřejněna a přístupná v sídle poskytovatele a ve všech jeho provozovnách.

 

V  Uherském Hradišti dne 31.12.2016

 

MARLIN, s.r.o.:

Ing. Martin Bellovič, jednatel v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.