Obchodní podmínky

verze – 003/2017

 


Obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“)

vydané dne 31.12.2016 obchodní společností MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, DIČ CZ60733306, zapsané ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611 (dále též jen „poskytovatel“), ve znění jejich změn provedených poskytovatelem účinných od 1.9.2017
úplné znění - znění ke dni 1.9.2017


I. Úvodní ustanovení, zkratky a pojmy

1. Tyto obchodní podmínky určují část obsahu smlouvy o Kurzu uvedené v následujícím odstavci
   těchto OP.

2. Poskytovatel je obchodní korporací, která mimo jiné pořádá (realizuje) vzdělávací a rekvalifikační Kurzy, jak jsou tyto uvedeny, nabízeny, propagovány, určeny a specifikovány na webových stránkách poskytovatele www. marlin.eu. Účastnit se Kurzu lze toliko na základě „Smlouvy o Kurzu“ uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem Kurzu.

3. V těchto obchodních podmínkách jsou užívány tyto zkratky:

- zkratkou „OZ“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), občanský zákoník
- zkratkou „O.s.ř“ se rozumí zákon č. 99/1963 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), občanský soudní řád
- zkratkou „OP“ se rozumí tyto obchodní podmínky
- pojmem „smlouva“ nebo „tato smlouva“ se rozumí tato Smlouva o Kurzu včetně všech jejich Příloh (tedy i těchto OP)
- pojmem „listina LS“ se rozumí listina vydaná poskytovatelem nazvaná „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“
- pojmem „část smlouvy“ se rozumí samotná smlouva (v tištěné podobě či vzorově uvedena na Web nebo ve formě uvedené v rámci nákupního modulu – viz v těchto OP níže), tyto OP a listina LS
- pojmem „jiná část smlouvy“ se rozumí část smlouvy odlišná od části smlouvy, ve které se nachází ustanovení, které na jinou část smlouvy odkazuje
- pojmem „Web“ se rozumí webové stránky poskytovatele www. marlin.eu
- pojmem „poskytovatel“ se rozumí obchodní společností MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, DIČ CZ60733306, zapsaná ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611
- pojmem „objednatel“ se rozumí osoba, která s poskytovatelem uzavře tuto smlouvu
- pojmem „smluvní strana“ nebo „strana“ se rozumí objednatel nebo poskytovatel, kteří uzavřeli tuto smlouvu
- pojmem „smluvní strany“ nebo „strany“ se rozumí společně objednatel a poskytovatel, kteří uzavřeli tuto smlouvu
- pojmem „účastník“ se rozumí fyzická osoba, která se má na základě této smlouvy účastnit Kurzu
- pojmem „spotřebitel“ se rozumí člověk ve smyslu § 419 OZ
- pojmem „Kurz“ se rozumí jednotlivý příslušný kurz pořádaný poskytovatelem, který je uveden, nabízen, propagován, určen a specifikován na webu, v jeho sekci nazvané „nabídka aktuálních kurzů“
- pojmem „Náhradní Kurz“ se rozumí Kurz nabízený poskytovatelem za Kurz, který byl zrušen nebo se nekoná z jakýchkoli důvodů
- pojmem „Nabídka“ se rozumí návrh na uzavření smlouvy definovaný v Čl. III. těchto OP
- pojmem „Nákupní košík“ se rozumí elektronický formulář a systém na Webu, v jeho sekci „nabídka aktuálních kurzů“ včetně údajů v něm obsažených, který umožňuje objednateli uzavřít smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku   

4. Pojmy a zkratky užívané v těchto OP smluvní  strany budou vykládat tak, jak jsou tyto vyloženy touto smlouvou, pokud tyto nejsou vyloženy touto smlouvou, pak jak jsou vyloženy příslušnými ustanoveními právní úpravy.


II. Obchodní podmínky a jiné části smlouvy

1. Tyto OP mají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. Odchylná ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy mají přednost před zněním těchto OP s tím, že:

a) pokud nastane rozpor mezi těmito OP a jinými částmi této smlouvy, platí ustanovení jiných částí této smlouvy s tím, že příslušná dotčená ustanovení těchto OP se nepoužijí. Za rozpor s obsahem jiných částí této smlouvy se pak nepovažuje stav, kdy tyto OP toliko zpřesňují, doplňují, rozvádějí či specifikují obsah jiných částí této smlouvy, a
b) pokud ustanovení jiných částí této smlouvy mění příslušná ustanovení těchto OP, pak platí příslušná ustanovení těchto OP ve znění jejich změn provedených jinými částmi této smlouvy, a
c) pokud ustanovení jiných částí této smlouvy doplňují příslušná ustanovení těchto OP, pak platí příslušná ustanovení těchto OP včetně jejich doplnění provedených jinými částmi této smlouvy, a
d) pokud ustanovení jiných částí této smlouvy vylučují příslušná ustanovení těchto OP, pak se tato vyloučená příslušná ustanovení těchto OP nepoužijí.

2. Objednatel uzavřením samotné smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že:

- tyto OP jsou mu dobře a bezezbytku známy, a
- ustanovením OP plně rozumí, plně s nimi souhlasí a je si vědom toho, že ho ustanovení OP plně zavazují, kdy v OP se nenacházejí žádná ustanovení, které nemohl rozumně očekávat, a
- je mu známo, že OP jsou běžně dostupné v listinné tištěné formě v sídle poskytovatele, ve všech provozovnách poskytovatele a dále na web.

 

Objednatelem, tedy smluvní stranou této smlouvy, může být:

a) fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, nebo
b) fyzická osoba - podnikatel, starší 18 let, nebo
c) právnická osoba (včetně státu, územně samosprávných celků, orgánů veřejné moci a dalších, které OZ považuje za právnické osoby)

3. V případě, kdy:

a) objednatelem smlouvy je fyzická osoba – spotřebitel nebo podnikatel, pak účastníkem Kurzu  může být tento objednatel samotný a/nebo/anebo další fyzická osoba či  fyzické  osoby, které objednatel v této smlouvě určí jako účastníky Kurzu, přičemž tyto další fyzické osoby nemají postavení smluvní strany této smlouvy;  mají však právo účastnit se Kurzu dle smlouvy,
b) objednatelem smlouvy je právnická osoba, pak účastníkem Kurzu je fyzická osoba či fyzické  osoby, které objednatel v této smlouvě určí jako účastníky Kurzu, přičemž tyto další fyzické osoby nemají postavení smluvní strany této smlouvy;  mají však právo účastnit se Kurzu dle smlouvy.

4. Jestliže je účastník fyzickou osobou odlišnou od objednatele, pak platí, že poskytovatel je povinen plnit účastníkovi s tím, že tento účastník nabývá přímé právo požadovat plnění (možnost účastnit se Kurzu). Námitky ze smlouvy má poskytovatel i vůči účastníkovi. Neúčast účastníka na Kurzu (nebo odmítne-li účastník se Kurzu účastnit) nemá žádný vliv na povinnost objednatele plnit závazky ze smlouvy vůči poskytovateli, kdy však objednatel samotný (coby fyzická osoba) je oprávněn účastnit se Kurzu místo původního účastníka nebo je objednatel oprávněn ve lhůtě nejpozději tří dnů před zahájením Kurzu jmenovat nového účastníka na místo původního účastníka (či na místo sebe coby původního účastníka); toto jmenovaní musí označovat původního účastníka a určovat nového účastníka takovými údaji a náležitostmi, jakými byl ve smlouvě označen původní účastník, jinak je jmenování nového účastníka neplatné. 

III. Nabídka Kurzů a návrh na uzavření smlouvy

Na Webu v sekci „Nabídka aktuálních kurzů“ je poskytovatelem uváděna nabídka jednotlivých příslušných Kurzů, které mají být poskytovatelem pořádány (realizovány) s tím, že u každého příslušného Kurzu je uveden jeho název, kód, datum, čas a místo jeho konání, lektor Kurzu, druh, obsah a náplň Kurzu (anotace), způsob jeho provedení, určení cílových skupin Kurzu, maximální počet účastníků kurzu, zbývající volná místa pro účastníky Kurzu a cena za jednoho účastníka.
Strany jsou si vědomy toho, že shora uvedená nabídka každého jednotlivého Kurzu (dále též jen „Nabídka“) je návrhem poskytovatele na uzavření této smlouvy (nabídkou ve smyslu § 1732 odst.2 OZ) s výhradou ztráty schopnosti poskytovatele plnit a s výhradou vyčerpání volných míst pro účastníky příslušného Kurzu; ohledně uvedených výhrad tedy platí, že shora uvedená Nabídka příslušného Kurzu přestává být návrhem na uzavření smlouvy v těchto případech:

a) Pořádání Kurzu bude zrušeno z jakýchkoli důvodů. V tomto případě je poskytovatel povinen neprodleně:
- informovat ty objednatele, se kterými již (ohledně příslušného Kurzu) byla uzavřena smlouva, o zrušení Kurzu, důvodech jeho zrušení, a o eventuálním náhradním Kurzu, a
- odstranit příslušný Kurz z Nabídky na Webu, a
- postupovat dle příslušných ustanovení těchto OP (eventuální nabídka náhradního Kurzu nebo vrácení zaplacené ceny) 
b) Kurz je již zcela naplněn účastníky, což bude vyznačeno na Webu v rámci příslušného Kurzu tak, že v kolonce „Počet volných míst“ bude uveden údaj „0“.
c) Nabídka byla odvolána. Nabídka na uzavření smlouvy ohledně příslušného Kurzu je poskytovatelem odvolatelná jen do doby, než smlouvu na tento Kurz uzavře první objednatel.

IV. Uzavření smlouvy


1. Smlouva je uzavřena, pokud objednatel přijme Nabídku (ohledně příslušného Kurzu) ve lhůtách uvedených v tomto článku těchto OP níže. Objednatel přijme Nabídku, projeví-li s ní včas vůči poskytovateli souhlas některým ze způsobů uvedených v odst.2 tohoto článku těchto OP, přičemž mlčení nebo nečinnost přijetím nejsou. Stejně tak přijetím nabídky není ani projev vůle objednatele, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, takový projev vůle objednatele se považuje za odmítnutí Nabídky, kdy tento projev vůle strany nepovažují ani za novou nabídku. Přijetím nabídky není ani jakýkoli projev vůle objednatele ( např. jeho odpověď, která vymezuje obsah smlouvy jinými slovy), který je odlišný od řádného souhlasného projevu vůle objednatele, jak uveden v následujícím odstavci tohoto článku těchto OP.
2. Objednatel přijme Nabídku, projeví-li s ní včas vůči poskytovateli souhlas některým z těchto způsobů:
a) uzavře s poskytovatelem smlouvu v listinné tištěné podobě v sídle poskytovatele nebo v prostorách obvyklých pro podnikání poskytovatele (provozovny poskytovatele uvedené na Webu); takto lze přijmout nabídku nejpozději jeden pracovní den přede dnem zahájení příslušného Kurzu, nebo
b) uzavře s poskytovatelem smlouvu v listinné tištěné podobě při zahájení příslušného Kurzu přímo v místě jeho konání; takto lze přijmout nabídku v den zahájení příslušného Kurzu, nebo
c) přijme nabídku (tj. uzavře s poskytovatelem smlouvu) prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vyplněním elektronického formulář na Webu (dále též jen „Nákupní košík“), a to tak, že vyplní postupně a řádně (dle pokynů mu udělovaných Nákupním košíkem) všechny povinné položky Nákupního košíku a odešle prostřednictvím sítě INTERNET (a dle pokynů Nákupního košíku) svoje závazné přijetí Nabídky poskytovateli, přičemž dále platí:

3. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy:
 
a) bude podepsána oběma stranami dle písm. a) nebo b) odst.6 tohoto článku těchto OP, přičemž pro uzavírání smlouvy v těchto případech dále platí, že listinné tištěné vyhotovení smlouvy zabezpečuje na vlastní účet a náklad poskytovatel a toto musí mít povinně tyto náležitosti:
- označení smlouvy, číslo smlouvy
- označení smluvních stran
- počet účastníků dle smlouvy a jejich určení
- název a kód Kurzu, datum, čas a místo jeho konání,
- lektor Kurzu,
- druh, obsah a náplň Kurzu, způsob jeho provedení,
- jednotková cena (tj. cena za jednoho účastníka Kurzu) a celková cena Kurzu (částka určená vynásobením jednotkové ceny počtem účastníků Kurzu dle smlouvy)
- zvláštní podmínky, které musí splňovat každý účastník Kurzu nad rámec těchto OP
- maximální počet účastníků Kurzu,

nebo

b) bude poskytovateli doručeno přijetí nabídky dle písm. c) odst. 2 tohoto článku těchto OP. Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby - neprodleně po obdržení přijetí nabídky objednatele dle tohoto písmene – prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) objednateli potvrdil jeho přijetí nabídky provedené prostřednictvím Nákupního košíku s tím, že:
ba) v rámci tohoto potvrzení přijetí nabídky „Oznámením o uzavření smlouvy“ stvrdí a oznámí objednateli uzavření smlouvy (dále též jen „Oznámení o uzavření smlouvy“); toto Oznámení o uzavření smlouvy dále musí vždy obsahovat povinné náležitosti stanovené pro listinnou tištěnou podobu smlouvy /viz. písm. a) tohoto odstavce tohoto článku těchto OP
bb) v případě, kdy přijetí nabídky zájemcem bylo doručeno poskytovateli v okamžiku, kdy již není možné uzavřít smlouvu (např. Kurz je již zcela naplněn účastníky, Kurz byl zrušen v souladu s těmito OP atp.), pak poskytovatel v rámci potvrzení obdržení přijetí nabídky bude informovat objednatele o tom, že smlouva nebyla uzavřena, včetně uvedení důvodu neuzavření smlouvy

5. Smlouva nabývá účinnosti vždy okamžikem, kdy objednatel zaplatí poskytovateli cenu dle smlouvy (viz. v těchto OP níže).

6. Pro uzavírání smlouvy prostřednictvím Nákupního košíku dle písm. c) odst. 2 a odst. 3 písm. b) tohoto článku těchto OP platí následující:
a) V tomto případě platí, že se smlouva uzavírá prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, a to jen s využitím elektronické pošty nebo obdobným způsobem umožňujícím samostatné spojení a uložení dat, a
b) před odesláním přijetí nabídky objednatelem - dle písm. c) odst. 2 tohoto článku těchto OP -  se umožňuje objednateli zkontrolovat a měnit vstupní údaje v Nákupním košíku, které do něho vložil. Před odesláním přijetí nabídky objednatelem - dle písm. c) odst. 2 tohoto článku těchto OP -  je objednatel povinen vyplnit řádně, úplně a pravdivě všechny povinné části (označené hvězdičkou) nákupního košíku, přičemž pokud tak neučiní, nemá odeslání přijetí nabídky prostřednictvím Nákupního košíku žádné účinky, což znamená, že nedochází k uzavření smlouvy a nedochází ke vzniku žádných závazků stran, přičemž na takové vadné odeslání přijetí nabídky se hledí tak, jakoby ho vůbec nebylo.
c) odesláním přijetí nabídky - dle písm. c) odst. 2 tohoto článku těchto OP -  objednatel mimo jiné potvrzuje, že bezvýhradně souhlasí s těmito OP; potvrzuje plně své projevy vůle (žádosti, prohlášení atp., a to i ty, které jsou v rámci Nákupního košíku předepsány), které jsou v písemné formě uvedeny v rámci Nákupního košíku; potvrzuje, že jím do Nákupního košíku zadané údaje jsou správné; potvrzuje, že souhlasí se všemi údaji a náležitostmi uvedenými v Nákupním košíku v písemné formě; potvrzuje, že bezvýhradně souhlasí s listinou LS. 

7. Strany jsou si vědomy toho, že uzavíraná smlouva není upravena jako smluvní typ v OZ, jedná se tedy o smlouvu dle  § 1746 odst.2  OZ.

8. V ostatním pro uzavírání této smlouvy platí platná právní úprava, pokud v této smlouvě pro jednotlivé případy není stanoveno jinak. Smlouva musí být uzavřena písemně (kdy písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby).

V.  Zvláštní ustanovení o smlouvě uzavírané se spotřebitelem

1. Ustanovení tohoto článku těchto OP platí a strany zavazuje jen v případě, kdy objednatel je spotřebitelem. V ostatních případech se tento článek těchto OP nepoužije a nezavazuje strany.

2. Objednatel (spotřebitel) uzavřením smlouvy potvrzuje a prohlašuje, že veškerá níže uvedená sdělení - učiněná vůči němu poskytovatelem – byla učiněna jasně a srozumitelně v českém jazyce. Objednatel – spotřebitel podepsáním samotné smlouvy prohlašuje, že mu poskytovatel sdělil v dostatečném časovém předstihu před uzavřením této smlouvy údaje dle § 1811 odst.2 OZ a údaje dle § 1820 odst.1 OZ.

3. Všechny údaje uvedené v odst.2 tohoto článku těchto OP sdělil poskytovatel objednateli v listině LS, která je zveřejněna v textové podobě (§ 1819 OZ) na Webu. Objednatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že obsah listiny LS je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu žádných výhrad.  Listina LS je nedílnou součástí obsahu této smlouvy a zavazuje strany. Údaje uvedené v listině LS může poskytovatel jednostranně změnit toliko v případech v ní uvedených, kdy změnu údajů je poskytovatel povinen oznámit objednateli způsobem, jak je uveden v listině LS.

4. Objednatel potvrzuje uzavřením smlouvy, že tato smlouva je v souladu s údaji, které mu byly poskytovatelem sděleny před jejím uzavřením.

5. Objednatel potvrzuje uzavřením smlouvy, že smlouva byla uzavřena v místě v ní uvedeném, přičemž při uzavření smlouvy dle písm. c) odst.2 Čl. IV. této smlouvy se za místo uzavření smlouvy považuje sídlo poskytovatele.  V této souvislosti zájemce prohlašuje, že souhlasí s textovou podobou listiny LS výše uvedenou.

6. Lhůta pro odstoupení zájemce od smlouvy (dle § 1829 OZ) nebo její změny uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva bude uzavřena, pokud v listině LS nebo jiných částech smlouvy není pro jednotlivé případy stanoveno jinak.

7. Pro práva a povinnosti stran platí ustanovení oddílu 1 a pododdílu 1 Oddílu 2 Dílu 4 Části čtvrté OZ, pokud v listině LS není stanoveno pro jednotlivé případy jinak.

VI. Některé části obsahu smlouvy

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje umožnit objednateli (a/nebo jím ve smlouvě určenému dalšímu účastníkovi či dalším účastníkům) účastnit se Kurzu a být účastníkem a absolventem tohoto Kurzu, a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli stranami sjednanou cenu Kurzu.

2. Každý absolvent Kurzu obdrží od poskytovatele osvědčení/potvrzení (dle typu a druhu Kurzu) o absolvování Kurzu.

3. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu Kurzu sjednanou ve smlouvě. Ohledně daně z přidané hodnoty platí právní úprava, kdy v této souvislosti poskytovatel sděluje a prohlašuje, že je plátcem této daně. V rámci Nákupního košíku je u každého kurzu uváděna jednotková cena bez daně z přidané hodnoty, kdy dále je uváděno, zda Kurz je či není plněním osvobozeným od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně dle § 51 odst. 1 písm. h) zákona o dani z přidané hodnoty ve spojení s § 57 téhož zákona. V pochybnostech platí, že cena Kurzu vždy zahrnuje i veškeré daně, dávky a poplatky.

4. Platí, že pokud poskytovatel příslušný Kurz nezruší dle Čl. VII. odst. 1 písm. e) těchto OP a pokud budou dány všechny ostatní podmínky pro konání tohoto Kurzu, pak:

a)v případě, kdy smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem byla uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nejpozději šest dnů přede dnem zahájením Kurzu, je poskytovatel povinen odeslat objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) fakturu /kterou je poskytovatelem objednateli fakturována cena Kurzu/ nejpozději šest dnů přede dnem zahájení Kurzu,

b)v případě,  kdy smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem byla uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku méně než šest dnů přede dnem zahájením Kurzu, je poskytovatel povinen odeslat objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) fakturu /kterou je poskytovatelem objednateli fakturována cena Kurzu/ současně s odesláním Oznámení o uzavření smlouvy (viz. shora),

c)v případě, kdy smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem byla uzavřena v tištěné listinné formě nejpozději šest dnů přede dne zahájením Kurzu, je poskytovatel povinen odeslat objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) fakturu /kterou je poskytovatelem objednateli fakturována cena Kurzu/ nejpozději šest dnů přede dnem zahájení Kurzu,

d)v případě, kdy smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem byla uzavřena v tištěné listinné formě méně než šest dnů přede dne zahájením Kurzu, je poskytovatel povinen předat objednateli fakturu (v tištěné formě), kterou je poskytovatelem objednateli fakturována cena Kurzu; současně s uzavřením smlouvy, pokud v písm. e) tohoto odstavce těchto OP není stanoveno jinak

e) v případě, kdy smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem byla uzavřena v listinné tištěné podobě při zahájení příslušného Kurzu přímo v místě jeho konání; pak  je poskytovatel povinen odeslat objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo doporučeně v tištěné formě fakturu /kterou je poskytovatelem objednateli fakturována cena Kurzu/, nejpozději do tří pracovních dnů následujících po dni ukončení Kurzu

5. Pro faktury uvedené v tomto článku těchto OP shora platí následující:
a)faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle právní úpravy, a
b)pro případy, kdy je faktura dle těchto OP vystavována v elektronické podobě ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty (je vystavována a obdržena elektronicky), pak objednatel uzavřením smlouvy souhlasí s použitím faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě ve smyslu § 26 odst.3 zákona o dani z přidané hodnoty,

6.  Objednatel je povinen cenu Kurzu zaplatit poskytovateli takto: Cena Kurzu  je splatná v den zahájení Kurzu, kdy objednatel splní včas a řádně svoji povinnost k zaplacení ceny Kurzu tehdy, pokud před faktickým započetím Kurzu buď uhradí jeho cenu v hotovosti do pokladny (eventuálně příruční pokladny) poskytovatele nebo pokud před faktickým započetím Kurzu bude jeho cena prokazatelně odeslána na účet poskytovatele platebních služeb poskytovatele uvedený na cit. faktuře.

7.  Při zaplacení ceny Kurzu v hotovosti vydá o tom poskytovatel objednateli Potvrzení (dále jen „Potvrzení SP“) v tištěné podobě. Ihned po zaplacení ceny Kurzu (při bezhotovostním převodu) vydá poskytovatel objednateli Potvrzení SP v písemné formě (prostřednictvím e-mailu). Pro účely tohoto odstavce se za Potvrzení SP považuje i výpis z účtu poskytovatele platebních služeb objednatele, ze kterého je prokazatelné, že cenu Kurzu již objednatel poskytovateli zaplatil (tj. že cena Kurzu byla již poukázána - odepsána ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb poskytovatele). Potvrzení SP je pak dokladem, který je nutno předložit při zahájení Kurzu, kdy bez předložení Potvrzení SP objednatelem (nebo příslušným účastníkem) nebude tomuto umožněno se Kurzu zúčastnit.

VII.  Změna smlouvy, zrušení a zánik smlouvy

1. K zániku této smlouvy dochází:
a) písemnou dohodou smluvních stran
b) splněním
c) odstoupením od smlouvy před jejím splněním. Od této smlouvy lze odstoupit v případech, kdy je tak stanoveno v příslušných ustanoveních této smlouvy, nebo v případech, kdy tak stanoví zákon. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností stranou považuje takové její porušení povinností, které je v této smlouvě jako podstatné porušení povinností kvalifikováno nebo takové porušení povinností stranou, se kterým je v této smlouvě spojeno právo druhé strany od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností poskytovatelem se mimo jiné považuje zrušení Kurzu z jakéhokoli důvodu (vyjma důvodu spočívajícího na straně objednatele, vyjma zrušení Kurzu pro nedostatečný počet účastníků a vyjma zrušení Kurzu pro objektivní nemožnost provést Kurz sjednaným lektorem) a za podstatné porušení smluvních povinností objednatelem se považuje jeho prodlení s placením ceny Kurzu. Poruší-li strana tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. Odstoupením od smlouvy se závazky zrušují od počátku (ex tunc). Odstoupením od této smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran (včetně práv účastníků odlišných od objednatele). Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinností, úroků či úroků z prodlení, které již dospěly, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, kdy v písemném oznámení o odstoupení od smlouvy musí být specifikován důvod odstoupení od smlouvy tak, aby tento nemohl být zaměněn s jiným. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně, přičemž v pochybnostech se užije domněnka dojití dle § 573 OZ (pro zásilky doručované s využitím provozovatele poštovních služeb), v ostatních případech platí ustanovení o doručování uvedené v Čl. IX. těchto OP. V ostatním pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení OZ, pokud v této smlouvě není výslovně stanoveno jinak. Odstoupit od této smlouvy (stejně jako při podstatném porušení povinností) může strana – před splněním -  též v případech, kdy:
- druhá strana vstoupí do likvidace, zemře nebo bude pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé strany soudem nebo to výslovně umožňují příslušná ustanovení této smlouvy, nebo
- druhá strana sama na sebe podá insolvenční návrh
d) odstoupením od smlouvy objednatelem - spotřebitelem dle listiny LS, které je upraveno v listině LS, na kterou se tímto odkazuje
e) zrušením smlouvy pro nedostatečný počet účastníků. Ve lhůtě, která počíná devátým dnem před zahájením Kurzu a končí sedmým dnem před zahájením Kurzu, může poskytovatel Kurz zrušit, jestliže nebyl dosažen minimální počet účastníků Kurzu. Platí, že nedostatečný počet účastníků Kurzu představuje stav, kdy počet přihlášených účastníků na Kurz nedosahuje minimálně 50% maximálního počtu účastníků Kurzu stanoveného u příslušného Kurzu na Webu nebo v  již uzavřené Smlouvě.  Se zrušením Kurzu dle tohoto písmene zaniká smlouva. Poskytovatel je povinen informovat neprodleně objednatele formou elektronické pošty (e-mail) nebo doporučenou poštou o zániku smlouvy, přičemž při tomto zániku smlouvy platí, že si strany vrátí neprodleně vše, co si do zániku smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé smlouvy žádných závazků, nároků, práv či pohledávek
f) zrušením smlouvy pro absenci lektora. Ve lhůtě, která počíná patnáctým dnem před zahájením Kurzu a končí dne přede dnem  před zahájením Kurzu, může objednatel Kurz zrušit, jestliže z objektivních příčin mimo jeho vliv není schopen zabezpečit lektora Kurzu (pro jeho úmrtí, onemocnění atp.).  Se zrušením Kurzu dle předchozí věty zaniká smlouva. Poskytovatel je povinen informovat neprodleně objednatele formou elektronické pošty (e-mail) nebo doporučenou poštou o zániku smlouvy, přičemž při tomto zániku smlouvy platí, že si strany neprodleně vrátí vše, co si do zániku smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé smlouvy žádných závazků, nároků, práv či pohledávek
g) zrušením smlouvy pro absenci lektora při zahájení Kurzu. V den zahájení Kurzu nebo při samotném zahájení Kurzu může objednatel Kurz zrušit, jestliže z objektivních příčin mimo jeho vliv není schopen zabezpečit stanoveného lektora Kurzu (pro jeho úmrtí, onemocnění atp.).  Se zrušením Kurzu dle předchozí věty zaniká smlouva. Poskytovatel je povinen informovat neprodleně objednatele formou elektronické pošty ( e-mail), telefonicky nebo osobně ústně o zániku smlouvy, přičemž při tomto zániku smlouvy platí, že si strany neprodleně vrátí vše, co si do zániku smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé smlouvy žádných závazků, nároků, práv či pohledávek, vyjma nároků objednatele za poskytovatelem představujících nutné náklady objednatele (cestovné na Kurz, náhrady mezd atp.), které tento prokazatelně vynaložil v souvislosti se svou účastí (účastí svých účastníků) na Kurzu, který byl ze shora uvedeného titulu zrušen
h) zrušením smlouvy objednatelem se zaplacením odstupného. Objednatel je oprávněn před zahájením Kurzu smlouvu kdykoli jednostranně písemně zrušit, a to  bez uvedení důvodů. Zrušení smlouvy je účinné dnem, kdy je písemné oznámení o zrušení smlouvy doručeno poskytovateli, přičemž v pochybnostech se užije domněnka dojití dle § 573 OZ (pro zásilky doručované s využitím provozovatele poštovních služeb), v ostatních případech platí ustanovení o doručování uvedené v Čl. IX. těchto OP. Při zrušení smlouvy dle tohoto písmene, je objednatel povinen z celkové sjednané ceny Kurzu zaplatit poskytovateli:
- částku rovnající se 40% z celkové sjednané ceny Kurzu, pokud k účinnému zrušení smlouvy  dojde v době od 15. dne do 10. dne před zahájením Kurzu, nebo
- částku rovnající se 70% z celkové sjednané ceny Kurzu, pokud k účinnému zrušení smlouvy  dojde v době od 09. dne do 05. dne před zahájením Kurzu, nebo
- částku rovnající se 100% z celkové sjednané ceny Kurzu, pokud k účinnému zrušení smlouvy  dojde v době od 04. dne před zahájením Kurzu do dne zahájením Kurzu.
Odstupné je objednatel povinen zaplatit poskytovateli do tří dnů od zrušení smlouvy. Při tomto zániku smlouvy dle tohoto písmene platí, že objednatel uhradí poskytovateli výše uvedené odstupné a  že si strany neprodleně vrátí vše, co si do zániku smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé smlouvy žádných dalších závazků, nároků, práv či pohledávek
- ch) zánikem některé ze smluvních stran bez právního zástupce před zahájením Kurzu nebo úmrtím objednatele před zahájením Kurzu. I v tomto případě platí, že pokud dojde k zániku této smlouvy z důvodů uvedených pod tímto písmenem, tak si strany neprodleně vrátí vše, co si do zániku smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé smlouvy žádných závazků, nároků, práv či pohledávek. V případě úmrtí některého z účastníků sjednaných ve smlouvě, pak smlouva se shora uvedenými právními účinky zaniká jen částečně (jen ve vztahu k tomuto zemřelému účastníkovi). 

2. Strany sjednávají, že ani jedna ze stran nemůže tuto smlouvu vypovědět ani ji jinak jednostranně zrušit (např. odstoupením od ní) vyjma případů, kdy jednostranné zrušení smlouvy (např. odstoupení od smlouvy) je jako právo přiznáno jedné ze stran či oběma stranám kogentními ustanoveními občanského zákoníku nebo Listinou LS (u objednatele – spotřebitele) nebo příslušnými ustanoveními těchto OP (viz. zejména předcházející odstavec tohoto článku těchto OP). 

3. V případě zániku smlouvy dle písm. e), f) nebo g) odst.1 tohoto článku těchto OP dále platí, že poskytovatel je povinen navrhnout objednateli Náhradní Kurz (je-li k dispozici); je věcí objednatele, zda přistoupí na uzavření smlouvy o Náhradním Kurzu.

4. Neúčast účastníka na Kurzu při trvání smlouvy (tedy postačuje i jen platnost smlouvy, nikoli i její účinnost) nic nemění na povinnostech a závazcích objednatele dle smlouvy, zejména na jeho povinnosti zaplatit poskytovateli cenu Kurzu.

5. Uzavřenou smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnou dohodou stran. Strany v souladu s § 564 OZ vylučují možnost změnit obsah smlouvy v jiné formě, než ve formě písemné. K zániku této smlouvy dohodou stran je nutná písemná forma takové dohody. Strany v souladu s § 564 OZ zákoníku vylučují možnost smlouvu zrušit dohodou v jiné formě, než ve formě písemné.
6. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto OP. Pro uzavřenou smlouvu však platí OP platné a účinné v době uzavření smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou v konkrétním případě jinak. 


VIII. Ostatní ujednání

1. Účastníkem Kurzu může být (tzv. obecné podmínky účastníka) pouze fyzická osoba starší 18-ti let, jejíž svéprávnost není omezena. Ustanovení předchozí věty neplatí v případech, kdy v příslušném Kurzu (Nabídce Kurzu na Webu) je stanoveno ohledně obecných podmínek účastníka jinak.

2. U jednotlivých Kurzů (Nabídka Kurzů na Web) mohou být stanoveny i další podmínky (nad rámec obecných podmínek účastníka), které musí účastník splňovat, aby se mohl Kurzu účastnit.

3. Účastník nesplňující obecné podmínky účastníka (dle odst.1 tohoto článku této smlouvy) nebo další podmínky (dle odst.2 tohoto článku této smlouvy) se nemůže Kurzu zúčastnit. Neúčast účastníka na Kurzu dle předchozí věty nic nemění na povinnostech a závazcích objednatele dle smlouvy, zejména na jeho povinnosti zaplatit poskytovateli cenu Kurzu.

4. K bližší konkretizaci a specifikaci Kurzu (nad rámec Nabídky Kurzu na Webu) není poskytovatel povinen, vyjma případů, kdy je u příslušného Kurzu stanoveno písemně výslovně jinak. Na Kurz nejsou poskytovány žádné záruky ve smyslu právní úpravy, neexistují tedy žádná práva ze záruky.

5. Za Vady Kurzu nelze zejména považovat:
- náhled objednatele či účastníka na obsah Kurzu a způsob provedení Kurzu
- časové odchylky při provádění Kurzu v rozsahu +/- 20 minut od jednotlivých dob a lhůt trvání Kurzu uvedených na Webu u příslušného Kurzu nebo v uzavřené Smlouvě
- pokud obsah Kurzu není v rozporu s právní úpravou a odpovídá obvyklým standardům v místě a čase
- pokud poskytovatel postupuje při provádění Kurzu s odbornou péčí
- názory, výklady, náhledy, informace, údaje a stanoviska lektora
- stav zařízení, prostor a věcí užitých poskytovatelem při provádění Kurzu, pokud tento je obvyklý a přiměřený v místě i čase
- výpadky elektrické energie (nezpůsobené poskytovatelem) či dalších medií (nezpůsobené poskytovatelem) nutných či účelně užívaných při realizaci Kurzu

V případě vad Kurzu má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Kurzu. Strany sjednávají, že objednatel nemá vůči poskytovateli žádné jiné nároky z vad Kurzu, než jsou výslovně uvedeny v těchto OP výše. Dále se sjednává, že uplatněním práva z vadného plnění se vylučuje právo na náhradu škody.  V ostatním o právech z vadného plnění a podmínkách uplatňování těchto práv /tj. uplatňování práva na slevu z ceny Kurzu/ platí příslušná ustanovení OZ, pokud v těchto OP není uvedeno jinak.

6. V souladu s § 2898 občanského zákonu strany ujednávají, že se vylučuje povinnost kterékoli strany k náhradě jakékoli újmy (škody) způsobené (vzniklé) porušením jakékoli povinnosti uvedené v této smlouvě, vyjma újmy způsobené stranou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti

IX. Doručování

1. Každé oznámení, podání nebo jiné formální sdělení učiněné podle smlouvy musí být v písemné podobě (písemnou podobou se rozumí i e-mail) a smí být doručeno osobně, odesláno s využitím provozovatele poštovních služeb nebo zasláno prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), a to na adresu strany uvedenou smlouvě. Každé oznámení, podání nebo jiné formální sdělení se považuje za doručené:
a) okamžikem předání, je-li doručováno osobně nebo kurýrem
b) třetí pracovní den po odeslání při užití provozovatele poštovních služeb, nebo
c) okamžikem odeslání e-mailové zprávy ze serveru odesilatele.

2. Ustanovení předchozího odstavce neplatí v případech, kdy je ve smlouvě samotné, Listině LS nebo těchto OP pro jednotlivé případy stanoveno jinak.

3. V ostatním pro problematiku doručování analogicky platí příslušná ustanovení O.s.ř.


X. Osobní údaje

Poskytovatel tímto informuje objednatele a účastníky (dle smlouvy)  v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), že shromažďuje a zpracovává jejich osobní údaje, které jsou uvedeny  ve smlouvě (v přijetí Nabídky), a to v rozsahu dle § 5 odst. 2 ZOOU. Objednatel bere shora uvedené na vědomí s tím, že poskytovatel jako správce údajů shromažďuje osobní údaje týkající se objednatele a účastníků v rozsahu nutném pro smlouvu (a právní vztah jí založený) a zpracovává a uchovává je pro účely naplnění práv a povinností ze smlouvy a dále k vedení agendy související se smlouvou, a to po celou dobu trvání smlouvy a dále i po dobu nutnou pro její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy (zejm. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví, daňové předpisy atp.). Objednatel potvrzuje, že poskytovatel vůči němu i účastníkům splnil všechny své povinnost dle § 11 ZOOU.


XI. Ustanovení společná a závěrečná

1. Pro počítání času platí § 605 a následující OZ., pokud v této smlouvě není výslovně stanoveno jinak.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisících, pokud ve smlouvě (včetně OP a eventuálně i listině LS) pro jednotlivé případy není výslovně stanoveno jinak.

3. Každá ze stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé skutečnosti a události u ní nastalé či vzniklé, které mají nebo mohou mít vliv na realizaci a plnění smlouvy (zejm. změna adresy, sídla, bydliště stran a účastníků, změna elektronické pošty, telefonních čísel atp.).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4. Pokud se v těchto OP používají výrazy jako „strany sjednávají“, „ujednává se“, „strany se dohodly“, „sjednává se“ a jiné obdobné výrazy vyjadřující a deklarující dohody a souhlasná ujednání stran, pak objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že k těmto dohodám a souhlasným jednáním stran došlo. Pokud se v této smlouvě používají výrazy "do", "nejpozději do", "od" a výrazy podobného významu, vztahující se k jakékoliv časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz "po" bude vykládán tak, že nezahrnuje zmíněné datum.

5. Pokud by se stala ustanovení smlouvy, či do smlouvy pojatá nová ustanovení, zcela nebo částečně právně neúčinná nebo neproveditelná, anebo pokud ztratí později svoji právní účinnost nebo proveditelnost, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. Obdobně platí v tomto bodě uvedené i pokud se jedná o případnou právem či samotnou smlouvou dosud nepředpokládanou situaci. Na místě právně neúčinného nebo neproveditelného ustanovení nebo k vyplnění právem či smlouvou nepředpokládané situace se použije přiměřené ustanovení, pokud je to právně možné, a to ustanovení právní úpravy, které stojí nejblíže tomu, které by smluvní strany podle smyslu a účelu smlouvy v dané situaci při uzavírání smlouvy či jejího dodatku v takovém případě použily.
 
6. Pro smlouvu platí, že byla uzavřena adhezním způsobem. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že:
a) byl seznámen s veškerými doložkami uvedenými v této smlouvě (a jejich významem), které odkazují na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, a
b) smlouva neobsahuje žádnou doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, a
c) smlouva neobsahuje žádnou doložku, která by mu byla nesrozumitelná, a
d) význam všech doložek uvedených ve smlouvě mu byl řádně, dostatečně a plně vysvětlen, a
e) smlouva neobsahuje žádnou doložku, která je pro něho zvláště nevýhodná, a
f) smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech

7. Poskytovatel může pověřit prováděním Kurzu (a plněním svých povinností dle smlouvy) jinou osobu, kdy i při provádění Kurzu jinou osobou má poskytovatel odpovědnost, jako by prováděl Kurz sám.

8. Za účelem právní jistoty stran tyto sjednávají, že jakékoli údaje a sdělení, které si strany poskytly při jednání o této smlouvě, nejsou důvěrnými sděleními a údaji ve smyslu § 1730 odst.2 občanského zákoníku.

9. Postoupit tuto smlouvu (nebo její část) může kterákoli ze stran jen po předchozím písemném souhlasu druhé strany a za podmínek stanovených v § 1895 a násl. občanského zákoníku.

10. Tyto OP nabývají platnosti dne 1.1.2017 (verze 001/2016), přičemž:
a) tyto OP ve verzi 002/2017 nabývají platnosti dne 1.6.2017 a platí pro smlouvy uzavřené počínaje dnem 1.6.2017, a
b) tyto OP ve verzi 003/2017 nabývají platnosti dne 1.9.2017 a platí pro smlouvy uzavřené počínaje dnem 1.9.2017.

11. Tyto OP jsou vyhotoveny v textové podobě ve smyslu § 1819 OZ a jsou v této podobě uveřejněny na Web (jsou tedy přístupné způsobem umožňující dálkový přístup). Tyto OP jsou v písemné tištěné formě uveřejněny a přístupné v sídle poskytovatele a ve všech jeho provozovnách.

V Uherském Hradišti dne 31.12.2016

Poskytovatel
MARLIN, s.r.o.
Ing. Martin Bellovič, jednatel,v.r.

 

 
 „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem – verze 003/2017“ (dále jen „Listina LS“ nebo „Listina“) najdete zde
Smlouvu o kurzu najdete zde

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.