Příloha 1,2

Příloha č.1 k vnitřnímu předpisu č.1/2018 společnosti MARLIN, s.r.o..:
Vzor:
Prohlášení subjektu údajů - Souhlas se zpracováním osobních údajů
A) Já, níže podepsaný pan /-í/ …………………… ………………………, trvale pobytem……………………
……………………… a bydlištěm ………………………………………….., nar. ………. (dále též jen
„subjekt údajů“), tímto dávám ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“ nebo „Nařízení ES OU“), obchodní společnosti
MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, DIČ
CZ60733306 (plátce daně z přidané hodnoty), zapsané ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku)
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611 (dále též jen „správce“ nebo „společnost“),
svůj souhlas k tomu, aby tato zpracovávala tyto mé osobní údaje /za níže uvedenými účely zpracování a
po níže uvedené období zpracování/:
a) osobní údaj ………………………………………………………………………………………………………..
-kategorie osobního údaje: osobní údaj (běžný) – zvláštní osobní údaj (čl.9 Nařízení GDPR)
- účely zpracování: smluvní vztah pracovně právní – smluvní vztah občanskoprávní – smluvní vztah jiný
- rozsah zpracování: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..- v rozsahu dle níže uvedené Informace GDPR
- období, na jaké souhlas dávám :……………………….………… jedná se o údaj: dobrovolný - povinný
- zpracování osobních údajů je založeno: výlučně na tomto souhlasu – na zákonných důvodech pro
zpracování odlišných od souhlasu subjektu údajů – na tomto souhlasu i na jiných zákonných důvodech
pro zpracování
b) atd.
c) atd.
B) Svým podpisem této listiny dále potvrzuji následující:
Ba)při udělování tohoto Souhlasu jsem byl /-a/ Správcem informován/-a/ o tom, pro jaký účel
zpracování, k jakým osobním údajům a na jaké období svůj souhlas dávám. Nad rámec mých osobních
údajů, u nichž jsem svolil k jejich zpracování správcem dle písm. A) tohoto prohlášení, jsem správci
poskytl své další osobní údaje v rozsahu dle Oddílu I. odst.1 písm. c) podpísm. c.) listiny správce nazvané
„Informace a sdělení dle čl.12 odst.1 Nařízení ES OU“ verze M – I/GDPR – 1/2018, kdy tyto mé osobní
údaje může správce zpracovávat v souladu s právní úpravou (zejm. pak Nařízením GDPR) ze zákonných
důvodů odlišných od mého souhlasu. Potvrzuji, že mi správce poskytl veškeré informace uvedené v
článcích 13 a 14 Nařízení GDPR a učinil veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení GDPR o
zpracování, přičemž jsem byl /-a/ seznámen /-a/ s listinou správce nazvanou „Informace a sdělení dle
čl.12 odst.1 Nařízení ES OU“ verze M – I/GDPR – 1/2018 (dále jen „Informace GDPR“)
Bb)správcem jsem byl ú-a/ seznámen /-a/ s některými listinami a vzory, které mohu užít v rámci svých
práv, a to:
-vzorem žádosti subjektu údajů o informace (žádost subjektu údajů o vydání potvrzení o zpracování
osobních údajů a získání přístupu k informacím), a
-vnitřním technicko – organizačním předpisem č. 1/2018 ze dne 15.5.2018 (dále též jen „VP“), včetně
všech jeho příloh,
kdy těmto rozumím a nemám proti nim žádných výhrad
Bc)před udělením svého souhlasu dle této listiny jsem byl /-a/ správcem informován /-a/ o tom, že svůj
souhlas dle písm. A) této listiny mohu kdykoli odvolat, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Byl /-a/ jsem
informován /-a/ o tom, že odvolání souhlasu se provádí prostřednictvím žádosti uvedené pod písm. Bb)
této listiny a byl /-a/ jsem též informován /-a/ o tom, že ustanovení věty prvé tohoto podpísmene neplatí
a nemohu tedy odvolat svůj souhlas v případech, kdy zpracování osobního údaje není založeno toliko a
jen na mém souhlasu, nýbrž jeho zákonnost je dána jinými důvody dle Nařízení GDPR.
Bd) správcem mi bylo umožněno seznámit se s platnou a účinnou právní úpravou v dané oblasti, zejm. pak Nařízením GDPR
Be)jsem si vědom, že Správce bude osobní údaje zpracovávat dle Nařízení GDPR a VP, s čímž souhlasím
Bf) v případě, kdy dojde ke změně mých osobních údajů, které jsou nebo budou zpracovávány správcem, zavazuji se tyto správci neprodleně aktualizovat
Bg) beru na vědomí, že mé osobní údaje může zpracovávat na základě zvláštního zákona nebo z pověření Správcem i zpracovatel, kterým může být i …………………………………………………..………………. …………………………………………………………………………………..……………………………..………
Bh) byl jsem poučen o tom, zda je poskytnutí osobních údajů (které budou správcem zpracovávány) povinné či dobrovolné.
Bi) bylo mi správcem sděleno, jaké a které mé osobní údaje, v jakém rozsahu, v jakém období a za jakým účelem budou správcem zpracovávány, přičemž minimální rozsah těchto osobních údajů je uveden v cit. listině Informace GDPR – jsem si vědom, že správce bude zpracovávat mé osobní údaje v minimálním rozsahu dle Informace GDPR
Bj)byl jsem informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou mé osobní údaje zpracovány (shromažďovány), kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny,
Bl) správce mi již sdělil, které mé osobní údaje budou zpracovávány, přičemž z tohoto sdělení plyne, že správcem budou:
- zpracovávány jen ty mé osobní údaje, jejichž zpracování nepodléhá mému souhlasu
- zpracovávány ty mé osobní údaje, jejichž zpracování nepodléhá mému souhlasu /ve smyslu Nařízení GDPR/, ale současně i další mé osobní údaje (včetně eventuálních zvláštních údajů), jejichž zpracování podléhá mému souhlasu (dále jen „Údaje S“). Já souhlasím s tím, aby mé Údaje S - k jejichž zpracování jsem udělil souhlas dle písm. A) této listiny - byly zpracovávány Správcem v rozsahu, způsobem, k účelům a po dobu uvedenou v tomto mém Prohlášení.
Svým podpisem na této listině níže potvrzuji, že mé projevy vůle provedené na této listině výše jsou svobodné, konkrétní, prováděné na základě řádné informovanosti a jednoznačné.
V Uherském Hradišti dne ………………..
………………………………………………
……………………………………………...
/jméno, příjmení a vlastnoruční podpis/
Příloha č.2 k vnitřnímu předpisu č.1/2018 společnosti MARLIN, s.r.o. - vzor části smlouvy obsahující Prohlášení subjektu údajů
VZOR:
Obchodní společnost MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, DIČ CZ60733306 (plátce daně z přidané hodnoty), zapsaná ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611
(dále též jen „správce“ nebo „MARLIN s.r.o.“)
Příloha „osobní údaje“ ke smlouvě (akceptované objednávce) ………………. Čj.: ……………….. ze dne ………. (dále též jen „Smlouva“) – ochrana osobních údajů a Prohlášení subjektu údajů
Tato příloha je nedílnou součástí obsahu shora uvedené Smlouvy, která byla uzavřena mezi správcem a subjektem údajů: …………………………………………………….……… nar.…….…, trvale pobytem ………………………….…….. a bydlištěm………………………..…………… (dále též jen „subjekt údajů“)
Oddíl I. – ochrana osobních údajů
1.Správce se ohledně osobních údajů subjektu údajů, které mu budou (jsou) na základě této přílohy Smlouvy subjektem údajů poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a právními předpisy České republiky.
2.Informace související se zpracováním osobních údajů subjektu údajů - které budou (jsou) na základě této Přílohy subjektem údajů správci poskytnuty - jsou mimo jiné obsahem listiny správce nazvané „Informace a sdělení dle čl.12 odst.1 Nařízení ES OU“ verze M – I/GDPR – 1/2018 (dále jen „Informace GDPR“).
Oddíl II. Prohlášení subjektu údajů a souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
A) Já, uvedený subjekt údajů, podpisem této přílohy prohlašuji, že tímto uvedenému správci dávám ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“ nebo „Nařízení ES OU“), svůj souhlas (svolení) k tomu, aby tento zpracovával tyto mé osobní údaje /za níže uvedenými účely zpracování a po níže uvedené období zpracování/: a) osobní údaj ………………………………………………………………………………………………………..
-kategorie osobního údaje: osobní údaj (běžný) – zvláštní osobní údaj (čl.9 Nařízení GDPR)
- účely zpracování: smluvní vztah pracovně právní – smluvní vztah občanskoprávní – smluvní vztah jiný rozsah zpracování: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………..……………………..- v rozsahu dle Informace GDPR - období, na jaké souhlas dávám: ……………….……….………… jedná se o údaj: dobrovolný - povinný
- zpracování osobních údajů je založeno: výlučně na tomto souhlasu – na zákonných důvodech pro zpracování odlišných od souhlasu subjektu údajů – na tomto souhlasu i na jiných zákonných důvodech pro zpracování
b) atd.
B) Svým podpisem této listiny dále potvrzuji následující:
Ba)při udělování tohoto Souhlasu jsem byl /-a/ Správcem informován/-a/ o tom, pro jaký účel zpracování, k jakým osobním údajům a na jaké období svůj souhlas dávám. Nad rámec mých osobních údajů, u nichž jsem svolil k jejich zpracování správcem dle písm. A) tohoto prohlášení, jsem správci poskytl své další osobní údaje v rozsahu dle Oddílu I. odst.1 písm. c) podpísm. c.) Informace GDPR, kdy tyto mé osobní údaje může správce zpracovávat v souladu s právní úpravou (zejm. pak Nařízením
GDPR) ze zákonných důvodů odlišných od mého souhlasu. Potvrzuji, že mi správce poskytl veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení GDPR a učinil veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení GDPR o zpracování, přičemž jsem byl /-a/ seznámen /-a/ s listinou Informace GDPR.
Bb)správcem jsem byl ú-a/ seznámen /-a/ s některými listinami a vzory, které mohu užít v rámci svých práv, a to:
-vzorem žádosti subjektu údajů o informace (žádost subjektu údajů o vydání potvrzení o zpracování osobních údajů a získání přístupu k informacím), a
-vnitřním technicko – organizačním předpisem č. 1/2018 ze dne 15.5.2018 (dále též jen „VP“), včetně všech jeho příloh,
kdy těmto rozumím a nemám proti nim žádných výhrad
Bc)před udělením svého souhlasu dle této listiny jsem byl /-a/ správcem informován /-a/ o tom, že svůj souhlas dle písm. A) této listiny mohu kdykoli odvolat, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Byl /-a/ jsem informován /-a/ o tom, že odvolání souhlasu se provádí prostřednictvím žádosti uvedené pod písm. Bb) této listiny a byl /-a/ jsem též informován /-a/ o tom, že ustanovení věty prvé tohoto podpísmene neplatí a nemohu tedy odvolat svůj souhlas v případech, kdy zpracování osobního údaje není založeno toliko a jen na mém souhlasu, nýbrž jeho zákonnost je dána jinými důvody dle Nařízení GDPR.
Bd) správcem mi bylo umožněno seznámit se s platnou a účinnou právní úpravou v dané oblasti, zejm. pak Nařízením GDPR
Be)jsem si vědom, že Správce bude osobní údaje zpracovávat dle Nařízení GDPR a VP, s čímž souhlasím
Bf) v případě, kdy dojde ke změně mých osobních údajů, které jsou nebo budou zpracovávány správcem, zavazuji se tyto správci neprodleně aktualizovat
Bg) beru na vědomí, že mé osobní údaje může zpracovávat na základě zvláštního zákona nebo z pověření Správcem i zpracovatel, kterým může být i …………………………………………………..………………. …………………………………………………………………………………..……………………………..………
Bh) byl jsem poučen o tom, zda je poskytnutí osobních údajů (které budou správcem zpracovávány) povinné či dobrovolné.
Bi) bylo mi správcem sděleno, jaké a které mé osobní údaje, v jakém rozsahu, v jakém období a za jakým účelem budou správcem zpracovávány, přičemž minimální rozsah těchto osobních údajů je uveden v cit. listině Informace GDPR – jsem si vědom, že správce bude zpracovávat mé osobní údaje v minimálním rozsahu dle Informace GDPR
Bj)byl jsem informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou mé osobní údaje zpracovány (shromažďovány), kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny,
Bl) správce mi již sdělil, které mé osobní údaje budou zpracovávány, přičemž z tohoto sdělení plyne, že správcem budou:
- zpracovávány jen ty mé osobní údaje, jejichž zpracování nepodléhá mému souhlasu
- zpracovávány ty mé osobní údaje, jejichž zpracování nepodléhá mému souhlasu /ve smyslu Nařízení GDPR/, ale současně i další mé osobní údaje (včetně eventuálních zvláštních údajů), jejichž zpracování podléhá mému souhlasu (dále jen „Údaje S“). Já souhlasím s tím, aby mé Údaje S - k jejichž zpracování jsem udělil souhlas dle písm. A) tohoto oddílu této listiny - byly zpracovávány Správcem v rozsahu, způsobem, k účelům a po dobu uvedenou v tomto mém Prohlášení.
Oddíl III. Ustanovení společná a závěrečná
Tato příloha Smlouvy nabývá platnosti, účinnosti, zavazuje strany (tj. správce a subjekt údajů, a to v rozsahu v ní uvedeném) a stává se součástí obsahu Smlouvy dnem jejího uzavření – podepsání oběma stranami, a to bez ohledu na to, zda Smlouva samotná presumuje existenci této přílohy nebo na ni odkazuje. Subjekt údajů svým podpisem na této listině níže potvrzuje, že jeho projevy vůle provedené na této listině výše jsou svobodné, konkrétní, prováděné na základě řádné informovanosti a jednoznačné.
V Uherském Hradišti dne ………………..
Subjekt údajů správce
……………………………………………… MARLIN, s.r.o.
……………………………………………... Ing. Martin Bellovič, jednatel
/jméno, příjmení a vlastnoruční podpis

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.