Příloha 10

Příloha č.10 k vnitřnímu předpisu č.1/2018 společnosti MARLIN s.r.o..:
VZOR: - Smlouva o zpracování osobních údajů
Smlouva o zpracování osobních údajů č. ………,
kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“) a v souladu s příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále též jen
„OZ“), uzavřely tyto smluvní strany (dále též společně nazývány jen jako „smluvní strany“ nebo
„strany“):
1.Správce:
Obchodní společnost MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60733306, DIČ CZ60733306 (plátce daně z přidané hodnoty), zapsaná ve veřejném
rejstříku (obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611, zastoupená
Ing. Martinem Bellovičem, jednatelem společnosti
jako správce na straně jedné (dále též jen „správce“)
a
2.Zpracovatel:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
jako zpracovatel na straně druhé (dále též jen „zpracovatel“)
takto:
Čl. I.
1.Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst.2 OZ; je tedy smlouvou, která není upravena jako smluvní
typ v OZ. Základní obsahové náležitosti pro tuto smlouvu stanoví příslušná ustanovení Nařízení
GDPR, přičemž pokud se jedná o práva a povinnosti stran v této smlouvě a/nebo Nařízení GDPR
výslovně neupravená, užijí se přiměřeně ustanovení OZ o příkazu (viz. § 2430 OZ až § 2444 OZ)
2. Touto smlouvou strany zřizují mezi sebou závazky v ní uvedené a zavazují se řídit jejím obsahem.
Obě smluvní strany mají právní osobnost a svéprávnost, jsou plně způsobilé k právním jednáním, kdy
prohlašují, že jim nejsou známy žádné právní ani jiné překážky, které by bránily uzavření a plnění této
smlouvy.
3.Zpracovatel prohlašuje, že je mu dobře znám vnitřní technicko – organizační předpis č.1/2018
(vnitřní směrnice – osobní údaje a jejich ochrana) vydaný správcem dne 15.5.2018 (dále jen „VP“).
Zpracovatel dále prohlašuje, že má zavedeny vhodná technická a organizační opatření tak, aby
zpracování osobních údajů dle této smlouvy splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna
ochrana práv subjektu údajů.
Čl. II.
1.Zpracovatel se zavazuje vůči správci, že pro správce bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů,
kdy předmět zpracování a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a
kategorie subjektů údajů, jsou uvedeny v Příloze č.1 k této smlouvě.
2.Strany sjednávají, že zpracovatel:
a)je povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce uvedených
v Příloze č.1 k této smlouvě.
Osobní údaje zpracovatel nesmí předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
b)je povinen zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti
nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
c)je povinen přijmout všechna opatření požadovaná podle článku 32 Nařízení GDPR;
d)je povinen dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v této smlouvě níže;
e)je povinen zohlednit povahu zpracování, je povinen být správci nápomocen prostřednictvím
vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti
reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení GDPR;
f)je povinen být správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36
Nařízení GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;
g)v souladu s rozhodnutím správce je povinen všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit
správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním dle této smlouvy, kdy vymaže
existující kopie, pokud Nařízení GDPR nebo právo ČR nepožaduje uložení daných osobních údajů;
h)je povinen poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny
povinnosti stanovené v tomto odstavci shora, a je povinen umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné
správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje.
ch)je povinen informovat neprodleně správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje
Nařízení GDPR nebo jiné předpisy Unie nebo ČR týkající se ochrany údajů.
3.Účely a prostředky zpracování určuje správce. Pokud zpracovatel poruší předchozí větu tohoto
odstavce této smlouvy, a tedy určí účely a prostředky zpracování, považuje se ve vztahu k takovému
zpracování za správce.
4. Strany sjednávají, že zpracovatel nesmí bez předchozího písemného konkrétního povolení správce
zapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele
(po předchozím konkrétním písemném souhlasu správce), aby jménem správce provedl určité činnosti
zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy v písemné smlouvě uzavřené mezi
zpracovatelem a dalším zpracovatelem stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této
smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a
organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR. Neplní-li uvedený
další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností
dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.
5. Zpracovatel, který jedná z pověření správce a má přístup k osobním údajům, může osobní údaje
zpracovávat pouze na pokyny správce uvedené v Příloze č.1 k této smlouvě, ledaže mu jejich
zpracování ukládá Nařízení GDPR nebo právo ČR.
6. Zpracovatel je povinen při zpracování osobních údajů dle této smlouvy postupovat plně dle
Nařízení GDPR a VP.
7. Zpracovatel je povinen na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.
Čl. III.
1.Zpracování osobních údajů dle této smlouvy je zpracovatelem prováděno bezúplatně. Zpracovatel
tedy nemá nárok na žádnou odměnu (cenu) za zpracovávání osobních údajů dle této smlouvy a za
plnění svých dalších povinností dle této smlouvy.
2.Sjednává se, že zpracovatel nemá právo na úhradu hotových výdajů a dalších nákladů účelně
vynaložených při plnění této smlouvy, a to v žádném případě.
Čl. IV.
1. Při zpracování osobních údajů dle této smlouvy (dále též jen „Zpracování OU“) je správce povinen
součinností, jak stanovena v této smlouvě a Nařízení GDPR. Při Zpracování OU je tedy příkazce
mimo jiné povinen touto součinností:
- určit kontaktní osoby, které budou oprávněny za správce se zpracovatelem jednat, a to
nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
- podávat svá stanoviska a rozhodnutí v rámci Zpracování OU vždy nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne, kdy bude zpracovatelem o vydání stanoviska či rozhodnutí požádán
- informovat zpracovatele o všech skutečnostech a událostech rozhodných pro provádění
Zpracování OU, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto dozví
- plnit další součinnost stanovenou příslušnými ustanoveními této smlouvy či platné právní
úpravy
2. Zpracovatel je povinen Zpracování OU provádět v souladu s platnými právními předpisy a dle
pokynů správce. Zpracovatel je povinen je dále povinen oznámit neprodleně správci všechny
okolnosti, které zjistil při Zpracování OU a jež mohou mít vliv na změnu pokynů správce. Od pokynů
správce se zpracovatel nemůže odchýlit (pokud Nařízení GDPR neurčuje jinak), jinak mimo jiné
odpovídá za škodu, která nedodržením správcových pokynů vznikla. Zpracovatel není povinen plnit
pokyny správce, které jsou v rozporu s platnou a účinnou právní úpravou nebo které jsou v rozporu s
pokyny obsaženými v této smlouvě, kdy na protiprávnost pokynu nebo jeho rozpor s touto smlouvou
je zpracovatel písemně povinen upozornit správce, a to nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení.
Zpracovatel splní svoji povinnost dle předchozí věty tohoto odstavce v den, kdy prokazatelně předá
písemné upozornění správci nebo kdy písemné upozornění doporučeně odešle na adresu sídla správce,
jak uvedeno v této smlouvě shora. Bez ohledu na shora uvedené však zpracovatel není povinen
respektovat stanoviska a pokyny správce v případech, kdy tato stanoviska či pokyny správce jsou v
rozporu s platnou právní úpravou či pravomocnými rozhodnutími příslušných orgánů, přičemž pokud i
přes upozornění zpracovatele bude správce na svém stanovisku či pokynu trvat, je zpracovatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Za správce mohou zpracovateli udělovat pokyny a dále jednat dle této smlouvy pouze správce
samotný (pokud se jedná o fyzickou osobu), statutární zástupci správce nebo osoby, které budou
správcem k tomu písemně zmocněny.
4. Správce je oprávněn kdykoli kontrolovat zpracovávání OU zpracovatelem. Zpracovatel je povinen
za tím účelem předložit správci veškeré doklady, listiny a informace, které při Zpracování OU získal
a/nebo má k dispozici, to vše ve svém sídle, jak uvedeno shora.
5. Zpracovatel je dále povinen k písemné žádosti správce podat mu písemnou zprávu o zpracování
OU, a to v rozsahu požadovaném správcem a nejpozději do 7-mi dnů ode dne obdržení žádosti
správce. Žádost správce k podání zprávy je zpracovateli dána dnem, kdy písemné vyhotovení žádosti
je doručeno zpracovateli, přičemž pro doručování zásilek platí domněnka doby dojití dle § 573 OZ, v
ostatním pak ohledně doručování analogicky platí ustanovení OZ pojednávající o doručování.
Zpracovatel splní svoji povinnost k podání zprávy dle tohoto odstavce v den, kdy prokazatelně předá
zprávu správci nebo kdy zprávu doporučeně odešle na adresu sídla správce, jak uvedeno v této
smlouvě shora.
6.Strany sjednávají, že zpracovatel není povinen podávat jakékoli další zprávy správci o postupu
Zpracování OU, vyjma případů stanovených v odst.6 tohoto článku této smlouvy, vyjma případů
stanovených v jiných částech této smlouvy a vyjma případů uvedených v Nařízení GDPR .
Čl. V.
1. K zániku této smlouvy dochází v těchto případech:
a) písemnou dohodou smluvních stran
b) pozbude-li některá ze smluvních stran způsobilosti k provádění činností, které jsou předmětem této
smlouvy, na základě příslušného právního předpisu nebo rozhodnutím kompetentního orgánu
c) zánikem správce nebo zpracovatele bez právního nástupce
d) Odstoupením od smlouvy. Od této smlouvy lze odstoupit v případech, kdy je tak stanoveno v
příslušných ustanoveních této smlouvy, nebo v případech, kdy tak stanoví zákon. Pro účely odstoupení
od smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností stranou považuje takové její porušení
povinností, které je v této smlouvě jako podstatné porušení povinností kvalifikováno nebo takové
porušení povinností stranou, se kterým je v této smlouvě spojeno právo druhé strany od smlouvy
odstoupit. Za podstatné porušení povinností zpracovatelem se považuje jakékoli jeho porušení
kterékoli povinnosti dané mu touto smlouvou nebo Nařízením GDPR. Poruší-li strana tuto smlouvu
podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. Jakmile
strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. Odstoupením od smlouvy se závazky zrušují
s účinky do budoucna. Odstoupením od této smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a
povinnosti stran (čímž nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře), pokud v této smlouvě
není pro jednotlivé případy stanoveno jinak. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu
škody vzniklé z porušení smluvní povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou
formou, kdy v písemném oznámení o odstoupení od smlouvy musí být specifikován důvod odstoupení
od smlouvy tak, aby tento nemohl být zaměněn s jiným. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy
je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně, přičemž v
pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení od smlouvy bylo druhé smluvní straně doručeno
třetím dnem po jeho doporučeném odeslání. V ostatním pro odstoupení od smlouvy platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku, pokud v této smlouvě není výslovně stanoveno jinak. Odstoupit od
této smlouvy (stejně jako při podstatném porušení povinností) může strana:
- v případech, kdy druhá strana vstoupí do likvidace nebo bude pravomocně rozhodnuto o úpadku
druhé strany soudem nebo to výslovně umožňují příslušná ustanovení této smlouvy nebo stanoví-li tak
zákon, nebo
- v případě, kdy druhá strana sama na sebe podá insolvenční návrh
e) dnem zániku smluvního nebo jiného vztahu mezi zpracovatelem a správcem (dále též jen „ Vztah
HL“), který je uveden v příloze č.1 k této smlouvě a jehož vznik a trvání je důvodem k uzavření této
smlouvy o zpracování osobních údajů
g)v dalších případech presumovaných právní úpravou nebo touto smlouvou
2.Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a
podepsanými smluvními stranami, pokud v této smlouvě není pro jednotlivé případy výslovně
stanoveno jinak. Strany v souladu s § 564 občanského zákoníku vylučují možnost změnit obsah této
smlouvy v jiné formě, než ve formě písemné. K zániku této smlouvy dohodou stran je nutná písemná
forma takové dohody. Strany v souladu s § 564 občanského zákoníku vylučují možnost smlouvu zrušit
v jiné formě, než ve formě písemné.
3.Při zániku této smlouvy je zpracovatel povinen postupovat tak, jak je stanoveno v této smlouvě výše
/viz. Čl. II. odst.2 písm. g) této smlouvy/.
Čl. VI.
1.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží správce a jeden zpracovatel.
Nedílnou součástí každého výtisku této smlouvy je její Příloha č.1
2.Jakékoli změny, vsuvky či doplnění vepsané nebo dotištěné do originálního textu této smlouvy se
považují za nenapsané, irelevantní a nezavazují smluvní strany vyjma těch, které budou parafovány k
tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3.Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a
naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.
4. Pro počítání času platí ustanovení § 605 a následující občanského zákoníku. Pokud jsou v této
smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného významu vztahující se k
jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po“ bude vykládán
tak, že nezahrnuje uvedené datum. Pro Význam času platí § 601 a následující občanského zákoníku.
Čas plnění sjednaný v této smlouvě je ve prospěch obou stran, pokud v příslušných jednotlivých
ustanoveních této smlouvy není sjednáno jinak.
5. Smlouva zavazuje obě strany dnem jejího oboustranného podpisu a nabývá platnosti a účinnosti
stejným dnem. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva
strany zavazuje a zakládá se na pravdě, odpovídá skutečnosti a dohodám stran a že byla sepsána a
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
v Uherském Hradišti dne ……………….… 2018
zpracovatel: správce:
…………………………. MARLIN s.r.o.:
…………………………. Ing. Martin Bellovič, jednatel
Příloha č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů č. …….. ze dne ……….
A)Předmět zpracování: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
B)Doba trvání zpracování: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
C) Povaha a účel zpracování: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
D) Typy a kategorie osobních údajů: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
E) kategorie subjektů údajů: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
F)Pokyny správce, na základě kterých jsou osobní údaje zpracovávány: ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
G)Účel a prostředky zpracování určené správcem: ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
H)Forma a způsob předávání osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem: ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
CH) Vztah HL: …………………………………………………………………………………………..
v Uherském Hradišti dne ……………….… 2018
zpracovatel: správce:
…………………………. MARLIN s.r.o.:
…………………………. Ing. Martin Bellovič, jednatel

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.