Smlouva o kurzu


Č. smlouvy poskytovatele: ……………………

Platnost a účinnost od 1.9.2017


Smlouva o Kurzu,
 
kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst.2 občanského zákoníku uzavřely tyto smluvní strany (dále též společně nazývány toliko jako „strany“ nebo „smluvní strany“):

Poskytovatel:  Obchodní společností MARLIN, s.r.o.
se sídlem: Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:  60733306
DIČ:  CZ60733306
telefonní číslo: 773300991
adresa pro doručování elektronické pošty: info@marlin.eu
Zapsaná ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611, zastoupená panem Ing. Martinem Bellovičem, jednatelem společnosti.
(plátce daně z přidané hodnoty)

 jako poskytovatel na straně jedné (dále jen "poskytovatel")

a

Objednatel: ……………………………………………………………………………………..……………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
telefonní číslo: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
adresa pro doručování elektronické pošty: ………………………………………………………………………………………….
plátce – neplátce daně z přidané hodnoty

      jako objednatel na straně druhé (dále jen "objednatel")

takto:

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení a postavení smluvních stran

1. Touto smlouvou strany projevují vůli zřídit mezi sebou závazky v ní uvedené a řídit se jejím obsahem. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje umožnit objednateli (a/nebo jím v této smlouvě určenému dalšímu účastníkovi či dalším účastníkům) účastnit se níže uvedeného vzdělávacího nebo rekvalifikačního Kurzu (dále jen „Kurz“) a být účastníkem a absolventem tohoto Kurzu, a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli stranami sjednanou cenu Kurzu.

2. Poskytovatel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá jako podnikatel ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Účastník prohlašuje, že při uzavírání této smlouvy má – nemá postavení spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Pokud je účastník spotřebitelem, je nedílnou součástí této smlouvy též listina nazvaná „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem –verze 001/2016“ ze dne 31.12.2016 (dále jen „listina LS“). která je zveřejněna v textové podobě (§ 1819 OZ) na www. stránkách poskytovatele, tj. www.marlin.eu (dále jen „Web“). Účastník prohlašuje, že souhlasí s textovou podobou listiny LS výše uvedenou a že obsah listiny LS je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu žádných výhrad.


 ČLÁNEK II.
Obchodní podmínky

1. Část obsahu této smlouvy strany shodně určují odkazem na Obchodní podmínky  poskytovatele  (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“), a to „Obchodní podmínky  – verze 003/2017“ ze dne 31.12.2016 (ve znění jejich pozdějších změn a doplnění), které jsou stranám známy a které jsou zveřejněny v textové podobě (§ 1819 OZ) na Web. Objednatel prohlašuje, že obsah OP (ve znění jejich eventuálních změn a doplnění provedených v Čl. III. této smlouvy) je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu žádných výhrad.  Objednatel výslovně prohlašuje, že přijímá veškerá ustanovení OP (ve znění jejich eventuálních změn a doplnění provedených v Čl. III. této smlouvy).

2. Strany sjednávají, že odchylná ujednání stran od OP uvedená v této smlouvě (nebo v listině LS) mají přednost před OP.

3. OP upravují práva a povinnosti stran založené touto smlouvou, dále upravují náležitosti této smlouvy vyžadované OZ, přičemž strany sjednávají, že příslušná ustanovení OP (ve znění jejich eventuálních změn a doplnění provedených v Čl. III. této smlouvy) mají přednost před dotčenými dispozitivními ustanoveními OZ.


ČLÁNEK III.
Kurz a účastníci

1. Určení a specifikace Kurzu:

a) Název Kurzu: ………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Kód Kurzu: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Místo konání Kurzu: ……………………………………………………………………………………………………………….
d) Datum, čas /doba/ konání Kurzu: ……………………………………………………………………………….………….
e) Lektor Kurzu: ………………………………………………………………………………………………………………………….
f) Druh, obsah a náplň Kurzu a způsob jeho provedení: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
g) Maximální počet účastníků Kurzů: ……………………………………………………………..…………………………………….……..………………………………….
2. Objednatel požaduje, aby Kurzu se mohli zúčastnit účastníci uvedení v Příloze č.1 k této smlouvě (celkový  počet  účastníků určených objednatelem je: ……….),  s čímž   poskytovatel
souhlasí. Objednatel je tedy povinen umožnit  za podmínek stanovených v této smlouvě účast na Kurzu účastníkům uvedeným v Příloze č.1 k této smlouvě, která je její nedílnou  součástí.

Každý účastník musí splňovat tyto podmínky: …………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

ČLÁNEK IV.
Cena Kurzu a platební podmínky

1. Celková stranami sjednaná cena Kurzu (při počtu účastníků ……...) činí částku ………………….,-Kč (slovy…………………………………………………………………………………………………………korun českých), při jednotkové ceně (za jednoho účastníka Kurzu) ve výši ………………….,-Kč. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli shora uvedenou cenu Kurzu
bezhotovostně (dle OP) – v hotovosti (dnešního dne oproti písemnému potvrzení poskytovatele o zaplacení). 


ČLÁNEK V.
Další dohody stran

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

ČLÁNEK VI.
Ustanovení společná a závěrečná

1. Tato smlouva je – není uzavírána mimo prostor obvyklý pro poskytovatelovo podnikání ve smyslu 1828 OZ.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že - bezprostředně po uzavření této smlouvy oběma stranami - mu poskytovatel jedno vyhotovení této smlouvy vydal. Nedílnou součástí každého výtisku smlouvy je jeho Příloha č.1 (seznam účastníků Kurzu dle smlouvy).

3. Nedílnou součástí této smlouvy (byť nejsou s touto smlouvou pevně spojeny) jsou OP. Pokud je objednatel spotřebitelem, je nedílnou součástí této smlouvy též listina LS, byť tato není s touto smlouvou pevně spojena.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah zakládaný touto smlouvou se řídí OZ a předpisy souvisejícími. Strany se dále dohodly tak, že ustanovení této smlouvy mají přednost před příslušnými dispozitivními ustanoveními OZ.

5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva vychází z návrhu smlouvy, který byl poskytovatelem uveřejněn v jeho sídle a provozovnách a který byl zpřístupněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, kdy tato smlouva se od cit. návrhu smlouvy odlišuje jen v tom, na čem se strany dohodly.

6. Ke změně či doplnění této smlouvy dohodou stran může dojít jen formou písemných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

7. Jakékoli změny, vsuvky či doplnění vepsané nebo dotištěné do originálního textu této smlouvy či jiných částí této smlouvy se považují za nenapsané, irelevantní a nezavazují smluvní strany vyjma těch, které budou podepsány k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva strany zavazuje a zakládá se na pravdě, odpovídá skutečnosti a dohodám stran a že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 V …………………………………………… Dne ………………………………………

 

Poskytovatel:                                                                      Účastník:  
MARLIN, s.r.o.: Ing. Martin Bellovič, jednatel                     ……………………………………………………

 

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.